TelenorBanka
TelenorBanka
Spisak svih dobitnika nagradne igre (XLS)
 
Opis nagradne igre
Pravila i uslovi za učestvovanje
Opis nagradne igre
 
U nagradnoj igri učestvuju sve autorizovane transakcije kupovine (plaćanje roba i usluga) izvršene na POS terminalima u zemlji i inostranstvu ili putem online autorizivanih kartičnih transakcija kupovine u periodu od 8. decembra 2016. godine do 31. 12 2016. godine, bez obzira na iznos transakcije, a koje su proknjižene najkasnije do 11.00 časova  dana 06.01.2017. godine.

Samim izvršenjem transakcije korisnik debitne i kreditne kartice Telenor banke postaje učesnik nagradne igre i prihvata pravila nagradne igre.
U nagradnu igru ne ulaze transakcije podizanja i uplata gotovine na bankomatima, kao ni sve transakcije internog transfera, uključujući i P2P transakcije (prenos novca uz broj telefona ili imejl). 

Preuzmi pravila i uslove za učestvovanje u nagradnoj igri (PDF)
 
Pravila i uslovi za učestvovanje
 
U slučaju da više od jednog korisnika ima isti broj transakcija, dobitnik nagrade je onaj čiji je zbir iznosa svih transakcija izraženih u valuti RSD koje su predmet nagradne igre, najveći. U slučaju da su transakcije izvršene u stranoj valuti, preračunavanje tih transakcija u dinarsku protivvrednost vršiće se u skladu sa odredbama Ugovora koji je zaključen između Telenor banke i korisnika kreditne i debitne kartice.

Zaposleni Telenor Banke, kao i korisnici GOLD paketa Telenor Banke, nemaju pravo učestvovanja u nagradnoj igri. 
Osvajanje nagrade i rangiranje dobitnika zavisi od broja transakcija kupovine na POS terminalima i onlajn transakcijama kupovine, debitnim i kreditnim karticama Telenor banke.

UTVRĐIVANJE REZULTATA NAGRADNE IGRE
Utvrđivanje i rangiranje liste dobitnika nagradne igre biće izvršeno u 12.00 časova 06.01.2017. godine u prostorijama sedišta Telenor banke u Beogradu. 

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA 
Rezultati nagradne igre sa rang listom dobitnika nagrada biće objavljeni do 16.00 časova 06.01 2017. godine na zvaničnoj internet stranici Telenor banke.
Svi dobitnici nagrada biće kontaktirani telefonskim ili elektronskim putem u roku od (5) dana od dana utvrđivanja i rangiranja dobitnika.
Ukoliko Banka ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom u roku od pet (5) radnih dana od dana objavljivanja nagrađenih korisnika, nagrada će biti dodeljena sledećem plasiranom učesniku nagradne igre, dok prethodni gubi pravo na nagradu. 
Korisnik koji je osvojio nagradu ima pravo da odbije nagradu, u kom slučaju će biti kontaktiran prvi sledeći dobitnik prema zvaničnoj rang listi dobitnika. Pobednik nagradne igre nagradu može odbiti najkasnije u roku od (2) dana od dana obaveštenja o osvojenoj nagradi, slanjem emaila na adresu banka@telenor.rs. 
Svi lični podaci dobitnika nagrada će biti korišćeni isključivo u skladu sa članom 10. i članom 15. zakona o zaštiti podataka ličnosti( ''Sl. Glasnik RS'', br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

ROK I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA
Svim dobitnicima nagrade će biti uručene u prostorijama Telenor prodavnica u roku od najviše 10 dana od dana objavljivanja rezultata.
Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je dužan da pruži na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao dokaz o identitetu. 
Pri preuzimanju nagrade, dobitnik potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima. Ukoliko dobitnik nagrade ne potpiše izjavu o preuzimanju, gubi pravo na nagradu, tako da će nagrada biti dodeljena sledećem plasiranom učesniku nagradne igre.


Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom prve tri nagrade, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču predmeta nagrade i predstavnicima robne marke dodeljenih materijalnih proizvoda, a u skladu sa izdatom garancijom od strane dobavljača. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom ostalih nagrada, dobitnik nagrade može uputiti Priređivaču u roku od od 30 dana od dana preuzimanja nagrade.

NAZAD