TelenorBanka
TelenorBanka

Tarifnik

Tarifnik usluga za pravna lica i preduzetnike:

 
Katalog proizvoda i tarifnik usluga za pravna lica i preduzetnike

Sve vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata se nalaze ovde.
 

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

+ - Za dinarska plaćanja
Telenor banka Vam je omogućila da sa svog dinarskog tekućeg računa plaćate elektronskim putem korišćenjem internet bankarstva i mobilne aplikacije Banke. Svaki nalog za plaćanje koji izdate radnim danom do 17:00h biće izvršen istog dana bez obzira na visinu plaćanja. Ako ste nalog izdali posle 17:00h, biće izvršen sledećeg radnog dana u periodu od 9:00h do 11:00h.

Možete izabrati da li će vaš nalog biti izvršen po hitnom postupku ili u redovnim obračunskim ciklusima.
Plaćanja na  račune u drugim bankama ispod 300.000 dinara, ukoliko nisu označena kao hitna i izdata su do 14h, biće izvršena u toku dana u jednom od tri obračunska ciklusa (10:30h, 12:30h i 14:30h), zavisno od vremena izdavanja.

Plaćanja na  račune u drugim bankama preko 300.000 dinara (uključujući i 300.000 dinara) i sva druga koja su označena kao hitna, biće izvršeni odmah (u roku od nekoliko minuta).

Nalozi koji se dostave banci putem internet bankarstva ili mobilne aplikacije banke, subotom,  nedeljom ili praznikom, biće izvršeni prvog sledećeg radnog dana u gore navedenom vremenu.
+ - Za devizna plaćanja
Plaćanja sa deviznog računa mogu se vršiti elektronskim putem korišćenjem internet bankarstva i mobilne aplikacije Telenor banke ad. Ispravno popunjeni nalozi za plaćanje sa validnom pratećom dokumentacijom, koje je Banka primila do 14h radnog dana, biće izvršeni istog dana.

Plaćanje će biti izvršeno sa datumom valute u zavisnosti od valute plaćanja i to:
  • Valuta plaćanja EUR – datum valute koji je klijent naznačio
  • Valuta plaćanja CHF – D +1
  • Valuta plaćanja USD – D+1
  • Valuta plaćanja NOK – D+1
  • Valuta plaćanja GBP – D+1
+ - D - datum prijema naloga
Nalozi koje klijent dostavi elektronskim putem preko Internet bankinga i mobilne aplikacije, subotom i nedeljom, biće izvršeni prvog sledećeg radnog dana u redovnom ciklusu obrade naloga.