TelenorBanka
TelenorBanka

Pošalji novac u inostranstvo

 
Korišćenjem mobilne ili online aplikacije, moguće je poslati novac u inostranstvo. Kroz aplikaciju moguće je podneti potrebni dokument, a detalje o uplati pregledati u PDF formatu koji može biti i odštampati kao dokaz. Slanje novca u inostranstvo je moguće izvršiti ka svim zemljama i u svih pet valuta koje podržava naš multivalutni račun  (EUR, CHF, USD, NOK, GBP).
 
Prilikom popunjavanja obrasca, potrebno je odabrati način na koji će se obračunati troškovi slanja novca. U obrascu, u delu „Naknade“  postoje dve opcije:
 • „OUR“ - pošiljalac snosi sve troškove slanja ili
 • „SHA“ - pošiljalac deli troškove slanja sa primaocem;
Ovaj trošak isključivo zavisi od pošiljaoca koji bira jednu od dve gore navedene opcije. SHA troškovi označavaju da će sve korespodentne banke u nizu naplatiti svoje troškove i time umanjiti iznos koji je dobio korisnik-primalac uplate. Više detalja o troškovima deviznih plaćanja nalazi se u tarifniku.
Pogledaj tarifnik
 
+ - Trajanje procesa slanja novca

Svi nalozi koji su primljeni radnim danom do 14 h, će biti izvršeni istog dana, a nalozi primljeni posle 14 h i vikendom - narednog radnog dana.


Proces najčešće traje od 1 do 3 dana, osim u slučajevima neradnih dana ili većeg broja korespondentskih banaka između banke Pošiljaoca i banke Primaoca. Od trenutka slanja do trenutka prijema novca, najviše zavisi od inostrane banke u koju se šalje novac (banke primaoca).

 
Proces slanja novca u inostranstvo se razlikuje za rezidente i nerezidente. 

+ - Rezidenti
Pri svakom deviznom plaćanju je potrebno dostaviti instrukciju. Neki od najčešćih slučajeva slanja novca u inostranstvo:
 • Slanje novca rođaku do trećeg kolena:
  • Za iznose do 10 000 EUR  je potrebno priložiti izjavu.
  • Preko 10 000 EUR potrebno je priložiti dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige rođenih)
 • Slanje novca na svoj račun u inostranstvu:
  • Do 10.000 EUR potrebno je priložiti strani pasoš / boravišnu vizu /radnu dozvolu.
  • Preko 10.000 EUR neophodno je priložiti dokaz o iseljenju.
 • Slanje (poklanjanje) novca fizičkom licu, sa kojim pošiljalac nije u srodstvu - potrebno je priložiti ugovor o poklonu
 • Plaćanje drugom fizičkom licu (manji iznosi - plaćanje letovanja, manjih usluga itd.) – potrebno je dostaviti imejl prepisku
 • Plaćanje pravnom licu – bez obzira na iznos, neophodno je dostaviti fakturu ili ugovor
+ - Nerezidenti
Ako je korisnik fizičko lice nerezident, slobodno može da vrši sva devizna plaćanja, osim u slučaju kada vrši prenos novca na svoj matični račun. U tom slučaju potrebno je priložiti potvrdu o izmirenom porezu iz poreske uprave.
 
Ovo su najčešći slučajevi deviznih plaćanja. Više informacija o konkretnim situacijama koje nisu pokrivene, moguće je dobiti upitom na banka@telenor.rs  .
 
 
 

 

Otvori tekući račun

Računi na klik

Upravljaj karticom

Prenesi novac uz broj mobilnog ili imejl

Primi novac iz inostranstva