TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Korisnicki-servis / Cesta-pitanja

Česta pitanja

Ukoliko imate pitanje u vezi sa uslugama Telenor banke, prvo proverite da li se ono već nalazi u najčešće postavljanim pitanjima.

Pronađite traženi odgovor koristeći jednostavnu pretragu - odabirom odgovarajuće kategorije ili unosom kriterijuma za pretragu baze pitanja i odgovora.

 • Keš krediti
  Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit?
  Zahtev za keš kredit možete podneti putem internet aplikacije ili u bilo kojoj prodavnici Telenora.
  Da li za potpisivanje ugovora za keš kredit moram da posetim Telenor prodavnicu?
  Ako zahtev podnesete putem internet aplikacije, možete se odlučiti i za opciju predaje originalne dokumentacije kuriru prilikom dostave ugovora na željenu adresu.
  Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nemam otvoren tekući račun u Telenor banci?
  Zahtev mogu podneti korisnici banke koji imaju otvoren tekući račun.
  Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nisam korisnik Telenora?
  Korisnici svih mobilnih mreža mogu podneti zahtev za keš kredit, ukoliko imaju otvoren tekući račun u Telenor banci.
  Da li nerezident moze podneti zahtev za keš kredit?
  Samo fizička lica sa prebivalištem u Srbiji (rezidenti) mogu se prijaviti za keš kredit.
  Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje keš kredita?
  Prilikom prijave za keš kredit potrebno je da imate otvoren račun u Telenor banci, važeću ličnu kartu, prebivalište u Srbiji, da ostvarujete prihode na osnovu Ugovora o radu kao redovnoj zaradi u minimalnom iznosu od 20.000 RSD, da ste zaposleni minimum 3 meseca kod trenutnog poslodavca uz ugovor na neodređeno ili određeno, koji posluje dve godine unazad i čiji račun nije u blokadi u trenutku prijave. * Za penzionere je potrebno ostvarivanje penzije koja se isplaćuje iz PIO fonda. Dodatni detalji uslova dostupni su na http://www.telenorbanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda.
  Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za keš kredit?
  Prilikom podnošenja zahteva za keš kredit potrebno je dostaviti važeću ličnu kartu, Potvrdu o zaposlenju i visini zarade overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica, ukoliko ste zaposleni. Ako ste penzioner dostavljate tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond na kom su prikazane tri poslednje penzije. Prilikom refinansiranja potrebna je i Potvrda o ostatku duga koju izdaje banke u kojoj postoji dug. Ukoliko bude zahteva za dodatnom dokumentacijom, blagovremeno ćemo Vas o tome obavestiti.
  Kako mogu proveriti u kom statusu je moj zahtev za keš kredit?
  Status podnetog zahteva možete proveriti u svojoj internet ili mobilnoj aplikaciji, u okviru opcije Moja banka/Status prijava.
  Da li postoje troškovi obrade zahteva za keš kredit?
  Banka ne naplaćuje troškove obrade kredita, niti bilo koju vrstu provizije ili naknade vezanu za administriranje kredita.
  Kada mogu da koristim sredstva odobrenog keš kredita?
  Sredstva odobrenog keš kredita na raspolaganju su na vašem tekućem računu odmah po aktivaciji kredita.
  Koje vrste keš kredita su u ponudi?
  U ponudi su dinarski keš kredit i dinarski keš kredit za refinansiranje.
  Koja dugovanja mogu refinasirati dinarskim keš kreditom za refinansiranje?
  Keš kreditom za refinansiranje može se refinansirati kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus, bilo koji kreditni proizvod, kako u Telenor banci, tako i u svim drugim bankama. Refinansiranje obuhvata izmirenje i zatvaranje obaveza u drugoj banci u celosti, a ne obuhvata otplatu zaostalog duga ili dela duga.
  Da li iznos koji treba da se refinansira banka uplaćuje korisniku ili direktno banci kojoj korisnik duguje?
  Prilikom refinansiranja Telenor banka će sredstva direktno preneti drugoj banci prema Potvrdi o ostatku duga koju je korisnik prethodno dostavio. U slučaju da je odobren veći iznos kredita od refinansiranog, razlika sredstava će biti prebačena na tekući račun. Nakon izmirenja obaveze potebno je Banci dostaviti Potvrdu o likvidiranoj kreditnoj partiji koja je refinansirana.
  Koja sredstva obezbeđenja Telenor banka zahteva za odobravanje keš kredita?
  Kao sredstvo obezbeđenja potrebno je dostaviti Banci Administrativnu zabranu popunjenu od strane poslodavca/ovlašćenog lica.
  Kakav je način otplate keš kredita i kog datuma u mesecu mi dospeva rata na naplatu?
  Keš kredit otplaćujete u jednakim mesečnim ratama. Dovoljno je da sredstva za naplatu rate obezbedite na svom tekućem računu u banci poslednjeg kalendarskog dana u mesecu ( iako je neradni) kako biste ratu uspešno izmirili. Ratu možete izmiriti i na sledeće načine: - internim prenosom sa tekućeg računa na partiju kredita. - eksternom uplatom na tekući račun banke: 908-11501-07. U pozivu na broj neophodno je navesti partiju kredita.
  Koji je metod obračuna kamate i da li je ona fiksna ili varijabilna?
  Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. U zavisnositi od dužine otplate kredita u ponudi su kredit sa fiksnom kamatnom stopom i varijabilnom kamatnom stopom. Za kredit sa periodom otplate do 36 meseci obračunavaće se fiksna kamatna stopa, a za kredite sa periodom otplate od 37 do 84 meseca obračunavaće se varijabilna kamata.
  Koja je razlika između fiksne i varijabilne kamatne stope?
  Fiksna kamatna stopa se ne menja tokom otplate kredita, ista je od početka do kraja otplate. Varijabilna kamatna stopa sastoji se iz dva dela: marže banke od 6,3% koja predstavlja fiksni deo kamatne stope i 6M BELIBORA (referentna kamatna stopa za dinarska sredstva) koji predstavlja promenljivi deo kamatne stope.
  Koliko iznosi kamatna stopa?
  11% godišnje, fiksna za period od 6 do 12 meseci; 9% godišnje, fiksna za period od 13 do 36 meseci; 6,3% + 6M BELIBOR godišnje, varijabilna za period od 37 do 84 meseca.
  Kada se opredeljujem za iznos keš kredita i period njegove otplate?
  Prilikom prijave za keš kredit opredeljujete se za iznos i dužinu otplate kredita.
  Da li mogu da se prijavim za još jedan keš kredit ukoliko mi je jedan već odobren ili mi je zahtev za kredit u obradi?
  Moguće je prijaviti se za više keš kredita i pored odobrenog kredita ili već predatog zahteva.
  Kako mogu da pratim stanje svog keš kredita?
  Stanje svog keš kredita možete pratiti na početnoj strani svoje online i mobilne aplikacije, kao i u opciji Moj računi/Krediti gde su dostupni svi detalji o kreditu u otplati - odobreni iznos, otplaćen iznos, dospele obaveze, preostali iznos duga, predstojeće rate, kao i Plan otplate. Pored ovoga, na vašem izvodu, koji možete pronaći na putanji Moji računi/detalji računa/lista izvoda, imate uvid u stanje kredita.
  Da li mogu uplatiti više rata unapred ili isplatiti ceo kredit pre dogovorenog roka i na koji način?
  Svoj keš kredit možete isplatiti i pre dogovorenog roka otplate, u potpunosti ili delimično, tako što ćete izvršiti interni prenos sa tekućeg računa na kreditnu partiju odabirom opcije Moji računi/Interni prenos. U slučaju delimične otplate potrebno je uplatiti minimalno tri rate.
  Da li postoje troškovi u slučaju potpune prevremene otplate kredita?
  Prevremena otplata keš kredita je bez naknade.
  Ukoliko izvršim delimičnu otplatu kredita kako mi se menja mesečna rata i da li ću dobiti dokument da sam uplatio više rata od predviđene?
  U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečne rate srazmerno se smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga, do isteka ugovorenog roka otplate. Novi plan otplate biće dostupan u aplikaciji banke na putanji Moja banka/Moja dokumenta.
  Šta se dešava ukoliko ne postoje sredstva na računu za otplatu mesečne rate?
  Ukoliko u momentu naplate korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tolerancija za plaćanje rate je 10 dana od definisanog datuma dospeća. To znači da korisnik dospelu ratu može platiti do 10-og u narednom mesecu i za taj period mu banka neće obračunavati zateznu kamatu. Nakon tog perioda naplaćuje se zatezna kamata koja se obračunava od dana dospeća, odnosno od poslednjeg dana u mesecu.
 • Dinarska oročena štednja
  Ko sve može da otvori račun oročene štednje?
  Oročenu štednju mogu otvoriti svi korisnici koji imaju aktivan tekući račun u Telenor banci.
  Kako mogu da otvorim oročenu dinarsku štednju?
  Za oročenu štednju možete se prijaviti putem web aplikacijie banke. U opciji Katalog proizvoda potrebno je odabrati željeni tip štednje, a potom uneti iznos u štedni kalkulator koji će prikazati sve detalje proizvoda. Nakon prihvatanja indikativne ponude, oročena štednja se otvara, a novac sa tekućeg računa automatski prebacuje na štedni.
  Da li moram odlaziti do banke kako bi otvorio/zatvorio dinarsku oročenu šrednju?
  Oročenu štednju možete otvoriti, ali i zatvoriti u svojoj online aplikacijiji banke bez odlaska u ekspozituru.
  Koji su preduslovi za otvaranje oročene dinarske štednje?
  Pored aktivnog računa u banci, potrebno je da raspoloživo stanje na tekućem računu u trenutku otvaranja štednje bude jednako ili veće od iznosa koji se prebacuje na oročenu dinarsku štednju.
  Koliko štednih računa mogu otvoriti na jednom tekućem računu?
  Možete imati koliko god želite štednih računa po jednom tekućem računu.
  Koliko je maksimalni iznos koji mogu uplatiti na štednju?
  Ukupan iznos svih depozita (oročenih i po viđenju) po klijentu može biti u maksimalnom iznosu od 6 000 000 RSD.
  Da li postoji minimalni iznos koji moram obezbediti na štednji i koliko je?
  Minimalni iznos sredstava koji se može deponovati iznosi 60,000 RSD.
  Kako se vrši obračun kamate?
  Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. Ugovorena kamata se obračunava po isteku perioda oročenja od 6 ili 12 meseci kada se ukupan iznos (kamata + glavnica) prebacuje na tekući račun.
  Ko odgovara za moja položena sredstvana oročenoj štednji?
  Za položena sredstva na oročenom dinarskom štednom računu, Banka garantuje svojom ukupnom imovinom po osnovu potpisanog Ugovora.
  Da li se oporezuje kamata štednog računa?
  Za ostvarenu kamatu na oročenu dinarsku štednju ne plaća se porez.
  Da li sredstva sa štednje mogu koristiti pre isteka 6 meseci/ godinu dana?
  Novac sa oročene štednje može se koristiti i pre isteka ugovorenog roka štednje podnošenjem zahteva za potpuno prevremeno razoročavanje sredstava.
  Kako mogu podneti zahtev za razoročavanje oročene štednje?
  Zahtev za potpuno prevremeno razoročavanje štednje možete podneti u svojoj aplikaciji banke na putanji Moja banka/Moj profil/Zatvaranje računa. U okviru opcije Zatvaranje računa potrebno je odabrati štedni račun za koji se podnosi zahtev za razoročavanje. Po odabiru ove opcije, automatski se zatvara štedni račun i novac prebacuje na tekući račun.
  Kolika je kamata u slučaju potpunog prevremenog razoročavanja štednje?
  Kamata u slučaju prevremenog potpunog razoročenja je 1% za štednju na 6 meseci, odnosno 1,50% za štednje na 12 meseci.
  Da li mogu deo sredstava razoročiti, a ostatak ostaviti na štednji?
  Prevremeno delimično razoročavanje sredstava nije moguće.
  Koju dokumentaciju dobijam pri otvaranju štednje i kako je mogu naknadno preuzeti?
  Pri otvaranju oročene dinarske štednje dobija se sledeća dokumentacija: "Indikativna ponuda, Obavezni elementi ugovora, Nacrt ugovora o otvaranju i vođenju računa oročene štednje, Ugovor o otvaranju i vođenju računa oročene štednje, Plan isplate depozita." Sva dokumenta možete preuzeti u svojoj aplikaciji, u opciji Moja banka/Moja dokumenta.
  Koju dokumentaciju mi banka dostavlja u slučaju potpunog prevremenog razoročenja i zatvaranja štednje?
  Pri potpunom prevremenom razoročenju, odnosno, pri zatvaranju računa oročene štednje, u aplikaciji na relaciji Moja banka/Moja dokumenta, banka će Vam dostaviti Zahtev za raspolaganje sredstvima pre ugovorenog roka oročenja i gašenje depozitnog računa.
 • Dozvoljeno prekoračenje
  Na koji način mogu da podnesem zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
  Zahtev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu možete podneti putem internet aplikacije ili u bilo kojoj Telenor prodavnici.
  Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje dozvoljenog prekoračenja?
  Potrebno je da: - imate otvoren račun u Telenor banci, - važeću ličnu kartu, - prebivalište u Srbiji, - ostvarujete redovne mesečne prihode po osnovu zaposlenja ili penzije u minimalnom iznosu od 20.000 dinara, - primate zaradu ili deo zarade u Telenor banci - da ste zaposleni na neodređeno ili određeno kod poslodavaca koji ima aktivan status poslovanja. Za zaposlene na određeno period trajanja Ugovora o radu na određeno je minimalno narednih 6 meseci.
  Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih podneo zahtev za dozvoljeno prekoračenje ?
  Prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje potrebno je dostaviti Potvrdu o zaposlenju i visini zarade overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica, ukoliko ste zaposleni. Ako ste penzioner potrebno je da dostavljate tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond. Ukoliko bude zahteva za dodatnom dokumentacijom, blagovremeno ćemo vas o tome obavestiti.
  Da li je obavezno preneti zaradu na račun u Telenor banci kako bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno?
  Da, potrebno je da primate zaradu ili deo zarade u Telenor banci kako biste podneli zahtev, odnosno kako bi vam dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno.
  Koji je minimalni iznos zarade koji je potrebno preneti na račun u Telenor banci?
  Minimalni iznos zarade/penzije za odorenje dozvoljenog prekoračenja je 20.000 RSD.
  Kada mogu da koristim sredstva iz odobrenog dozvoljenog prekoračenja?
  Sredstva se mogu koristiti odmah po aktivaciji dozvoljenog prekoračenja.
  Kako mogu da pratim stanje na svom dozvoljenom prekoračenju?
  Iskorišćeno i raspoloživo stanje dozvoljenog prekoračenja možete pratiti na početnoj strani internet i mobilne aplikacije u okviru tekućeg računa.
  Na koji period mogu dobiti odobrenje za korišćenje dozvoljenog prekoračenja?
  Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na period od 6 do 12 meseci.
  Kako da produžim svoje dozvoljeno prekoračenje i da li moram da isplatim prethodno dozvoljeno prekoračenje da bih dobio novo?
  Možete podneti zahtev 30 dana pre isteka dozvoljenog prekoračenja, pri čemu nije potrebno da se isplati dozvoljeno prekoračenje u korišćenju.
  Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih produžio dozvoljeno prekoračenje i da li produžetak mogu realizovati bez odlaska u Telenor prodavnicu?
  Za produženje dozvoljenog prekoračenja je potrebna Potvrda o zaposlenju za zaposlene, odnosno tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond, koje je potrebno odneti u Telenor prodavnicu prilikom potpisivanja ugovora.
  Koliko iznosi kamata na godišnjem nivou na Starter paketu, a kolika je na Progresivu?
  Nominalna kamatna stopa za Starter paket iznosi 32%, a za Progresiv 26%.
  Da li nerezidenti mogu podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
  Nerezidentima nije omogućeno podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje.
  Na koji način otplaćujem potrošena sredstva i kada mi dospeva rata na naplatu?
  Uplatom na tekući račun se smanjuje ili izmiruje u potpunosti dozvoljeno prekoračenje. Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja i za onoliko dana koliko koristite sredstva.
  Šta se dešava ukoliko na računu nema raspoloživog novca za otplatu potrošenog iznosa?
  Dozvoljeno prekoračenje se ne otplaćuje u ratama, već se iskorišćeni iznos smanjuje svakom uplatom na tekući račun.
  Na koji način mogu zatvoriti dozvoljeni prekoračenje i šta mi je potrebno od dokumentacije?
  Zahtev za zatvaranje dozvoljenog prekoračenja možete podneti na internet aplikaciji, na putanji Moja banka/Zatvaranje.
  Da li postoje troškovi pri zatvaranju dozvoljenog prekoračenja?
  Ne postoje troškovi prilikom zatvaranja dozvoljenog prekoračenja.
 • mCash
  Šta je mCash usluga?
  mCash je usluga koja omogućava potvrdu (autorizaciju) dinarskih plaćanja roba i usluga trgovcima na POS terminalima i onlajn prodavnicama u zemlji, odnosno identifikaciju klijenta na bankomatima banke prilikom uplate isplate gotovog novca, bez upotrebe platne kartice. Ovakva plaćanja će biti moguće vršiti samo na prodajnim mestima partnera banke, odnosno pravnim licima sa kojima banka ima potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji pružanja mCash usluge. Potvrda plaćanja, odnosno identifikacije na bankomatu, vrši se jedinstvenim autorizacionom kodom koji generiše klijent na mobilnoj aplikaciji banke. Po izvršenoj autorizaciji transakcije, račun klijenta se zadužuje za iznos transakcije i sredstva prenose na račun trgovca, odnosno evidentira se uplata / isplata novca izvršena na bankomatu. Preduslov za korišćenje mCash plaćanja je da klijent ima aktivan tekući, multivalutni račun i instaliranu i personalizovanu aplikaciju na mobilnom uređaju (android ili iOS platforma).
  Kome je sve dostupna mCash usluga?
  mCash usluga dostupna je svim korisnicima Telenor banke, na svim bankomatima.
  Kako da dobijem kod za plaćanje bez kartice?
  Kod za plaćanje ili TAC se generiše na mobilnom uređaju na kojem je instalirana i personalizovana aplikacija Telenor banke. Pre unošenja PIN-a i logovanja u aplikaciju, na početnom ekranu potrebno je odabrati mCash opciju, a zatim uneti PIN (isti onaj koji je potreban za standardni ulazak u aplikaciju). Nakon toga biće generisan i prikazan TAC.
  Kako da unesem kod na bankomatu, koliko za to vremena imam?
  Od trenutka generisanja TAC-a, imate 5 min. da ga očitate, odnosno unesete na bankomatu, kada se proverava njegova validnost.
  Da li je ograničen broj iniciranja koda i njegovog unosa?
  Broj iniciranja, odnosno generisanja TAC koda nije ograničen. Jednom unet ispravni kod, može se iskoristiti samo jednom za tu transakciju. Odmah potom, postaje nevažeći.
  Da li mogu na svim platnim mestima koristiti mCash uslugu?
  Trenutno NE. Korišćenje mCash usluge zavisi od toga da li je Prodavac/Pružalac usluge integrisan u sistem banke. Stoga je trenutno ovu uslugu moguće korisiti samo na bankomatima Telenor banke.
  Šta je potrebno da odaberem da bih dobio polje za unos TAC koda?
  Na bankomatu je potrebno odabrati mCash opciju, a onda sačekati 10 sekundi da bankomat pokuša da skenira kod sa telefona). Ukoliko skeniranje ne bude uspešno ili telefon nije postavljen na predviđeno mesto, pojaviće se polje predviđeno za manualni unos 16 cifara.
  Koliko cifara ima svaki TAC kod?
  16 cifara (0d 0 do 9, bez slova).
  Da li ovu uslugu mogu koristiti ovlašćena lica po računu?
  Ne. Samo vlasnik računa.
  Da li se mCash posebno naplaćuje i na Starter i na Progresiv paketu?
  Ne.
  Koliko iznosi dnevni mCash limit?
  Dnevni limit iznosi 600 000 RSD.
  Bankomat ne očitava TAC sa mog telefona. Šta može da bude uzrok?
  Mogući uzroci su: loš ekran, smanjena osvetljenost, položaj, odnosno ugao mobilnog telefona, vremenski uslovi (za bankomate na otvorenom). Potrebno je sačekati 10 sekundi, a zatim ručno ukucati generisan TAC.
  Na bankomatu se pojavio ispis: "Neispravan TAC".
  Prošlo je više od 5 minuta od trenutka generisanja TAC-a ili je došlo do hardversko softverske greške na samom bankomatu. Potrebno je generisati NOVI TAC.
  Nije moguće podići novac sa bankomata. Šta može biti uzrok?
  Mogući uzroci: 1. Nemate dovoljno sredstava na računu. 2. Bankomat nema dovoljno novca.
 • Tekući račun
  Da li je moguće ovlastiti nekoga da otvoriti tekući račun u moje ime?
  Ovlašćenje (punomoćje) za otvaranje računa podnosi se isključivo ako račun ne otvara lice koje podnosi zahtev, već se račun otvara u ime drugog lica, na obrascu propisanom od strane Banke. Ovlašćenje mora biti potpisano od strane lica u čije se ime otvara račun i overeno od strane organa nadležnog za overu. Datum izdavanja ovlašćenja ne sme biti stariji od 3 meseca od dana podnošenja ovlašćenja Banci.
  Kada su mi sredstva od kamate na raspolaganju?
  Obračun i pripis kamate se vrši poslednjeg dana u mesecu. Sredstva od kamate su vam na raspolaganju sledećeg radnog dana.
  Koji je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?
  Minimalni iznos uloga za sredstva u RSD nije definisan dok je maksimalni iznos uloga 6.000.000 RSD. Za sredstva u valuti EUR nije definisan maximalni ulog.
  Da li tekući račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?
  Ne, tekući račun možete otvoriti samo u svoje ime.
  Da li je prenos plate neophodan za otvaranje tekućeg računa?
  Ne, tekući račun može biti otvoren bez prenosa zarade.
  Da li moram da budem Telenor korisnik da bih otvorio tekući račun?
  Ne, tekući račun u Telenor banci može otvoriti korisnik Telenorove, kao i bilo koje druge mreže.
  U kojim valutama mogu da otvorim tekući račun?
  Na jednom tekućem računu možete imati više valuta i raspolagati novcem u RSD, EUR, USD, CHF, GBP, NOK.
  Kako mogu da pristupim svom tekućem računu?
  Vašem tekućem računu možete pristupiti bilo kad i bilo koristeći internet ili mobilno bankarstvo, kao i korišćenjem usluga Kontakt centra, bankomata ili posetom najbližoj Telenor poslovnici.
  Da li je moguće otvoriti više od jednog tekućeg računa?
  Ne, jedan klijent može da otvori samo jedan viševalutni tekući račun.
  Da li je moguće ovlastiti drugu osobu da raspolaže mojim tekućim računom?
  Da. Ovlašćenje može dati samo vlasnik računa. Ovlašćena osoba ima na raspolaganju iste mogućnosti kao i vlasnik tekućeg računa, osim: zatvaranja tekućeg računa/podračuna, otvaranja novog podračuna, dodavanja nove ovlašćene osobe za tekući račun/podračun, promene profila vlasnika tekućeg računa ili vlasnika podračuna (druge ovlašćene osobe).
  Koliko osoba može da ovlasti vlasnik tekućeg računa?
  Broj ovlašćenih osoba nije ograničen.
  Ko može biti ovlašćena osoba?
  Osoba na čije ime je vlasnik tekućeg računa poslao onlajn zahtev za ovlašćenje (internet / mobilno bankarstvo), starosti od 14 godina ukoliko je reč o rezidentu, odnosno 18 godina za nerezidente.
  Da li moram da posetim Telenor banku kako bih ovlastio nekoga da raspolaže mojim tekućim računom?
  Ne, dovoljno je da pošaljete onlajn zahtev za ovlašćenje (internet/mobilno bankarstvo), na osnovu kojeg će osoba koju treba ovlastiti biti pozvana da poseti banku. Prisustvo vlasnika tekućeg računa nije neophodno.
  Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih postao ovlašćen za korišćenje nečijeg tekućeg računa?
  Važeća dokumenta za potvrdu identiteta. Dodatna objašnjenja: Za osobe koje su državljani i rezidenti Srbije, starosti od 14 do 18 godina: • Važeća lična karta; • Pismeno odobrenje roditelja ili staratelja u njihovom prisustvu (ili odobrenje overeno u sudu); • Važeći dokument za potvrdu identiteta roditelja ili staratelja; • Izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o starateljstvu.
  Kako mogu da se izmene lični podaci?
  Podaci iz ličnih dokumenata se mogu izmeniti u bilo kojoj Telenor poslovnici donošenjem važećih dokumenata na uvid. Svi drugi podaci se mogu izmeniti onlajn (Internet/mobilno bankarstvo), korišćenjem „Moja banka“ menija, bez posete Telenor banci. Na isti način, osoba koja je ovlašćeni korisnik tekućeg računa može izmeniti svoje podatke.
  Da li je potrebno posetiti banku zbog ukidanja ovlašćenja za korišćenje tekućeg računa?
  Ne. Ukidanje ovlašćenja se može izvršiti popunjavanjem onlajn zahteva u "Mojoj banci" koji se automatski primenjuje, a ovlašćenoj osobi će biti poslato obaveštenje.
  Kako mogu da dobijem debitnu karticu za svoj tekući račun?
  Podnošenjem zahteva za otvaranje tekućeg računa ili zahteva za ovlašćenje automatski započinje proces izdavanja debitne kartice. Ona će biti dostavljena na željenu adresu vlasnika, odnosno ovlašćene osobe.
  Ko može da zatvori tekući račun?
  Jedino vlasnik može da zatvori svoj tekući račun.
  Da li moram da posetim banku da bih zatvorio svoj tekući račun?
  Ne, zahtev za zatvaranje tekućeg računa može biti podnet onlajn.
  Kako mogu da dobijem izvod sa tekućeg računa?
  Izvod sa tekućeg računa se generiše jednom mesečno, o čemu će Vas banka obavestiti, i u svakom trenutku se može preuzeti onlajn.
  Ko sve može da otvori tekući račun?
  Osoba starija od 16 godina koja je rezident Srbije i osoba starija od 18 godina koja nije rezident Srbije.
  Kako mogu da otvorim tekući račun?
  Tekući račun možete otvoriti na više načina: 1. podnošenjem zahteva u najbližoj Telenor poslovnici; 2. podnošenjem onlajn zahteva putem mobilne aplikacije odnosno internet bankarstva i aktiviranjem tekućeg računa; • dostavom potrebne dokumentacije na željenu adresu (za državljane sa prebivalištem u Srbiji), ili • otvaranjem i aktiviranjem tekućeg računa u najbližoj Telenor poslovnici.
  Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa?
  * za domaće lice (državljanin RS) sa statusom rezidenta - važeće: lična karta ili pasoš uz potvrdu MUP-a da je u toku postupak izrade lične karte * za domaće lice (državljanin RS) sa statusom nerezidenta - važeće: lična karta ili pasoš * za strano lice sa statusom nerezidenta, osim državljana Crne Gore i BiH - važeći pasoš i prijava boravka * za strano lice sa statusom rezidenta - važeće: lična karta za strance ili pasoš i prijava boravka * za nerezidente, državljane Crne Gore i BiH - važeće: lična karta ili pasoš * maloletna lica - lice koje je navršilo 16 godina - poseduje važeći identifikacioni dokument - izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje suda ili drugog organa kako bi se utvrdio identitet zakonskog zastupnika - ugovor sa poslodavcem o zasnivanju radnog odnosa Ukoliko su svi prethodni uslovi ispunjeni, Ugovor o otvaranju računa može potpisati isključivo zakonski zastupnik maloletnog lica.
 • Plaćanja
  Da li mogu da obustavim izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom za prvu narednu uplatu?
  Da, preko odgovarajuće opcije u onlajn bankarstvu možete obustaviti nedospele uplate po trajnom nalogu sa fiksnim iznosom, osim na dan plaćanja. Obustava se odnosi samo za buduće uplate. Pojedinačna izvršenja po trajnom nalogu sa promenljivim iznosom nisu dozvoljena.
  Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?
  U zavisnosti od opcija koje ste izabrali za svaki trajni nalog, banka će Vas obaveštavati o dospevanju i/ili izvršenju trajnih naloga putem elektronskih kanala komunikacije (poruka u Inboksu, imejl, push).
  Da li mogu da otkažem trajni nalog?
  Možete da otkažete trajni nalog onlajn, bez odlaska u banku. Otkazivanje će se izvršiti do prvog sledećeg plaćanja, pre zadatog datuma izvršenja.
  Da li mogu da prodam dinare i kupujem različite valute?
  Da, možete da prodate dinare i kupujete sve strane valute koje su u ponudi banke.
  Da li mogu da vidim kupovni kurs stranih valuta?
  Dok unosite iznos koji želite da kupite, videćete informacije o aktuelnoj kursnoj listi.
  Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa popunjavanjem obaveznih polja u nalogu za plaćanje?
  Sve potrebne podatke koji su Vam potrebni za uplatu možete saznati od primaoca uplate.
  Gde mogu da vidim da je uplata izvršena i odštampam dokaz o izvršenoj uplati?
  Nakon izvršenja uplate, detalje o njoj možete videti u pdf dokumentu koji možete i odštampati.
  Šta mi je potrebno za izvršenje uplate prema inostranom pravnom licu, za školovanje ili smeštaj?
  Uz uplatu potrebno je priložiti odgovarajuće fakture ili imejl korespondenciju. Opise potrebnih dokumenata možete pogledati na: http://www.telenorbanka.rs/sr/stanovnistvo/jedinstvene-usluge/primi-novac-iz-inostranstva/ .
  Da li mogu da investiram novac u inostranstvu?
  Da, uz svu neophodnu dokumentaciju, kao što su ugovor, potvrda o registraciji itd.
  Da li mogu da uplatim osiguranje stranoj osiguravajućoj kompaniji?
  Ne, samo domaćim osiguravajućim kompanijama.
  Da li kao rezident mogu da prenesem novac na svoj račun u inostranstvu?
  Moguće je preneti novac pod sledećim uslovima: Ukoliko posedujete državljanstvo neke druge države (strani pasoš) to je jedini potrebni dokument koji se prilaže. Ukoliko posedujete radnu vizu, posebnu kategoriju vize, boravišnu dozvolu ili drugi dokument kojim se dokazuje odnosno omogućava boravak u inostranstvu koji nije duži od 12 meseci, jer nakon toga gubite status rezidenta u Republici Srbiji.
  Da li kao nerezident mogu da prenesem novac na svoj račun u stranoj zemlji u kojoj sam rezident?
  Samo ukoliko podnesete potvrdu poreske službe o svim izmirenim obavezama ili vršite prenos sa svog štednog računa.
  Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti drugim rezidentima u Srbiji?
  Da samo u slučajevima definisanim Zakonom, zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice odnosno ukoliko se radi o spoljnotrgovinskom poslu uz priloženu fakturu, ugovor.
  Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti nerezidentima koji žive u Srbiji?
  Da samo u slučajevima definisanim Zakonom, zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice odnosno ukoliko se radi o spoljnotrgovinskom poslu uz priloženu fakturu, ugovor.
  Da li kao nerezident mogu da vršim plaćanja u stranoj valuti drugim nerezidentima u Srbiji?
  Plaćanje u devizama u zemlji drugom nerezidentu moguće je samo po osnovu spoljnotrgovinskog posla.
  Da li mogu da trgujem akcijama u inostranstvu?
  Da, uz obaveznu dokumentaciju – ugovor sa brokerskom kućom.
  Da li mogu da šaljem novac svojim rođacima u inostranstvu?
  Da, za iznose do EUR 10.000 mesečno bez podnošenja dokumentacije, dok je za iznose preko EUR 10.000 potrebno dostaviti dokument da je u pitanju srdonik do trećeg kolena uz dokaz da član porodice živi u inostranstvu.
  Koji dokument mi je potreban za namensko plaćanje u stranoj valuti (kupoprodaja pokretne i nepokretne imovine,plaćanja pravnom licu u zemlji i inostranstvu, polise osiguranja, školarina, turističke usluge...)
  U zavisnosti od tipa prenosa trebalo bi da priložite fakturu, ugovor, polisu osiguranja, stipendiju…
  Kao nerezidentu, zašto mi je potreban Swift kod za dinarska plaćanja?
  Nerezidenti ne učestvuju u domaćem platnom prometu.
  Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske prenose drugim nerezidentima u Srbiji?
  Da, besplatno, putem naloga za uplatu.
  Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima u Srbiji?
  Da, putem naloga za plaćanje prema inostranstvu (obrazac 70). Provizija se naplaćuje kao i kod deviznih plaćanja u zemlji 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
  Da li kao nerezident mogu da izvršim dinarsku uplatu pravnom licu?
  Da, putem naloga za plaćanje prema inostranstvu (obrazac 70). Provizija se naplaćuje kao i kod deviznih plaćanja u zemlji 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
  Da li kao nerezident mogu da primam platu u stranoj valuti?
  Ne možete da primate platu u stranoj valuti ukoliko ste zaposleni u domaćoj kompaniji.
  Pod kojim uslovima mogu da primam platu u stranoj valuti?
  Možete da primate platu ili bilo koji drugi specifičan prihod u stranoj valuti uz priloženu dokumentaciju. Ako ste nerezident, nema potrebe za dodatnom dokumentacijom, ali ukoliko ste rezident potrebno je da priložite ugovor, fakturu, izveštaj o stanju (do 10.000 evra) itd.
  Da li kao rezident u Srbiji mogu da primam prihod u stranoj valuti?
  Zaradu u devizama možete dobiti od nerezidenta iz inostranstva po osnovu Ugovora o radu ili ukoliko radite u diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima RS u inostranstvu.
  Da li mogu onlajn da uplaćujem dopune kod sva tri mobilna operatora?
  Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati samo Telenor pripejd korisnicima.
  Da li mogu da uplatim dopunu na svoj račun ukoliko nisam Telenor pripejd korisnik?
  Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati samo Telenor pripejd korisnicima.
  Da li mogu da uplatim dopunu za nekog drugog pripejd korisnika?
  Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati svim Telenor pripejd korisnicima.
  Da li mogu da izvršim interni prenos sa dinarskog računa na devizni račun bez prethodne konevrzije?
  Ne postoji ova mogućnost, potrebno je da uradite razmenu valute u željjenu putem menjačnice u aplikaciji.
  Po kom kursu se kupuje/prodaje strana valuta?
  Po zvaničnom kursu ili drugim specifičnim kursevima koji će biti naknadno definisani.
  Da li mogu da izdam trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog tekućeg na štedni račun na zadati dan u mesecu, sa ili bez konverzije u evre?
  Možete izdati trajni nalog za prenos novca na Vaš štedni račun određenim danima u mesecu. Potrebno je da odaberete odgovarajuću opciju i unesete iznos u stranoj valuti koji želite da prebacite na štednju. Banka će u Vaše ime kupiti određeni iznos u devizama i preneti na Vaš štedni račun. Kada izdajete ovakvu vrstu trajnog naloga bićete obavešteni o korišćenju deviznog kursa.
  Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko trajnog naloga sa promenljivim iznosima?
  Rok za plaćanje svakog računa (npr. petnaesti u mesecu) možete da proverite putem opcije „Trajni nalog sa promenljivim iznosom”, prilikom izdavanja trajnog naloga ili kasnije, prikazom na listi.
  Od kog trenutka će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom obaveze?
  Prilikom aktiviranja trajnog naloga sa fiksnim iznosom, možete da odredite i datum prve uplate. U okviru ove opcije možete takođe odrediti i datum do kog će trajni nalog biti aktivan.
  U slučaju da na računu nema dovoljno novca, da li će banka izvršiti uplatu po trajnom nalogu sa promenljivim iznosom posle datuma njegovog dospeća (isteka)?
  U slučaju da klijent nema dovoljno sredstava na računu od momenta prijema njegovog računa do roka dospeća, banka neće izvršiti njegov trajni nalog za plaćanje računa. Banka će na kraju dana dospeća računa izvestiti izdavaoca računa (pružaoca javne usluge) da račun nije plaćen. Klijent, naravno, može sam izmiriti svoju obavezu, ali eventualno plaćanje obaveze nije povezano sa izdatim trajnim nalogom, tj. banka o tome neće izvestiti izdavaoca računa (pružaoca javne usluge).
  Da li će banka u slučaju nedostatka novca izvršiti trajni nalog u dinarima (ili drugoj valuti), a nedostajući iznos pokriti konverzijom strane valute u dinare (ili obrnuto) sa mog računa?
  Banka neće izvršavati kupoprodaju deviza na Vašem viševalutnom računu u svrhu izvršenja trajnog naloga. Za zamenu novca u stranoj valuti, koristite opciju „Menjačnica” na svom mobilnom uređaju ili računaru.
  Kada vršim online plaćanje. da li mogu istog trenutka da vidim koliko će koštati transakcija ili kolika je provizija banke za to plaćanje?
  Da, pre nego što potvrdite izvršenje naloga, biće prikazan iznos provizije. Ukoliko banka ne naplaćuje proviziju za neko plaćanje, iznos će biti prikazan kao 00.
  Šta su usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
  „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” su usluge banke koje Vam omogućavaju da prenesete novac drugom fizičkom licu koje ne mora biti klijent banke, bez znanja broja njegovog računa. Kao pošiljaocu, dovoljno je da znate broj mobilnog telefona ili imejl primaoca. Primalac može da izabere da li će da preuzme novac sa Vašeg računa ili će da ga podigne na bilo kom Telenor bankomatu.
  Koje podatke bi trebalo da popuni pošiljalac za usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
  Pošiljalac treba da unese samo dve informacije: 1. broj mobilnog telefona ili imejl primaoca 2. dinarski iznos koji želi da pošalje primaocu
  Da li mogu da koristim uslugu „Plati na imejl" ili uslugu „Plati na mobilni” za prenos novca u stranoj valuti?
  Korišćenjem usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” možete da prenosite samo dinare na račune drugih banaka u Republici Srbiji.
  Da li je iznos novca koji može da se prenese uz pomoć usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” limitiran?
  „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” Vam omogućava svakodnevni prenos manjih iznosa, zbog čega je limitiran na 5.000,00 RSD po transakciji.
  Da li postoji rok u kojem primalac mora da podigne novac primljen preko usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
  Da, primalac mora da preuzme novac u roku od 24 sata.
  Šta primalac treba da uradi kako bi primio novac preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni”?
  Ukoliko primalac ima otvoren račun u Telenor banci, on će automatski dobiti obaveštenje o prilivu novca. U slučaju da primalac nema otvoren račun u Telenor banci, banka će putem kanala koji je pošiljalac ranije odabrao (mobilni telefon, imejl) poslati neophodne podatke: ime i prezime pošiljaoca, iznos u dinarima, rok za podizanje novca i link na kom se nalaze dodatna uputstva. Primaocu je dovoljno da poseduje pametan telefon ili kompjuter (tablet, laptop, PC) i ima pristup internetu. Klikom na link koji je banka poslala dobijaju se uputstva za preuzimanje novca i unos potrebnih podataka.
  Da li mogu da platim sve svoje račune preko „Računi na klik”?
  Koristeći „Račune na klik” možete platiti račune izdavaocima računa koji se nalaze na listi u aplikaciji.
  Da li banka obaveštava klijenta – pošiljaoca da je prenos novca preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” izvršen?
  Banka putem odabranih kanala komunikacije (mobilni telefon, imejl) obaveštava klijenta da li je transakcija preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” izvršena ili ne.
  Da li usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” predstavljaju pouzdan način prenosa novca za njene korisnike?
  Upotreba usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” je potpuno pouzdana. Primalac se identifikuje upotrebom sigurnosnog koda koji je dobio od pošiljaoca i koji ima ograničen rok trajanja.
  Šta je usluga „Računi na klik”?
  „Računi na klik" je usluga koja Vam kao klijentu banke omogućava da brzo i jednostavno platite svoje mesečne (ili druge periodične) obaveze za različite javne i komunalne usluge (Infostan, struju, postpejd račun za mobilni telefon, internet..). Da biste koristili uslugu „Računi na klik", potrebno je da preko internet bankarstva ili mobilne aplikacije podnesete zahtev za plaćanje računa pojedinačnim preduzećima sa liste.
  Posle koliko vremena od slanja zahteva za plaćanje računa određenom preduzeću ili operatoru mogu da počnem da koristim uslugu „Računi na klik”?
  Ukoliko je banka odobrila Vaš zahtev, račun će Vam biti dostavljen za plaćanje narednog meseca.
  Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko usluge „Računi na klik”?
  Krajni rok za plaćanje Vaših mesečnih računa svakom pojedinačnom preduzeću ili operatoru možete proveriti putem mobilnog ili internet bankarstva.
  Da li na nalogu za plaćanje mogu da vidim koji je iznos mog zaduženja?
  Da, na nalogu za plaćanje možete videti ukupan iznos zaduženja, kao i sve ostale podatke relevantne za plaćanje Vaših računa.
  Da li moram da platim pun iznos računa (zaduženja)?
  Da, morate da platite ukupan iznos.
  Da li moram da platim sve račune koji mi se prikazuju u „Računi na klik”?
  Niste u obavezi da prikazane račune platite na ovaj način. Uplate možete odlagati sve dok Vaš nalog postoji u aplikaciji, a nakon isteka možete odabrati standardnu uplatu.
  Da li mogu da otkažem korišćenje usluge „Računi na klik” za određena preduzeća?
  Uslugu „Računi na klik” možete da otkažete onlajn bez dolaska u banku, a otkazivanje će postati važeće od prvog sledećeg računa. U narednom mesecu (ili obračunskom periodu) nećete dobiti račun za plaćanje na ovaj način.
  Šta je trajni nalog?
  Trajni nalog je usluga koja omogućava klijentima da, po otvaranju tekućeg računa, preko svoje mobilne aplikacije ili internet bankarstva izdaju naloge za uplatu mesečnih (ili drugih periodičnih) obaveza određenim danima u mesecu (ili u drugim periodima koje odrede), i to u fiksnom ili promenljivom iznosu.
  U kojim slučajevima mogu da izdam trajni nalog sa promenljivim iznosima i kako banka zna kada koji iznos treba da bude plaćen?
  Trajnim nalogom u promenljivim iznosima možete platiti svoje mesečne ili periodične obaveze za javne i komunalne usluge (Infostan, struja, postpejd kredit, internet). Kako biste koristili ovu uslugu potrebno je da preko mobilne aplikacije ili internet bankarstva izdate trajni nalog za plaćanje usluga odabranom komunalnom preduzeću ili operatoru. Banka će u skladu sa Vašim trajnim nalogom na mesečnom ili drugom odabranom nivou skidati potrebni iznos sa Vašeg računa i plaćati Vaše obaveze na određeni datum.
  Posle koliko vremena od izdavanja trajnog naloga sa promenljivim iznosom će banka početi da po njemu izvršava uplate pružaocima javnih i komunalnih usluga?
  Banka će početi da izvršava uplate po Vašem trajnom nalogu prvog narednog meseca (ili perioda plaćanja) u odnosu na onaj u kome ste izdali nalog.
  Da li mogu da izdam trajni nalog u stranoj valuti (EUR, USD), a banka ga izvrši sa mog računa u dinarima?
  Da, banka će po srednjem obračunskom kursu na dan uplate napraviti konverziju u dinare i platiti dospelu obavezu u dinarima.
  Na koji način mogu da izvršim plaćanje?
  Plaćanje možete da izvršite elektronskim putem sa Vašeg tekućeg računa u Telenor banci. Pristupite aplikaciji sa svog mobilnog telefona ili kompjutera i odaberite odgovarajuću opciju za vrstu plaćanja koja Vam je potrebna. Nalog se može izdati elektronskim putem u bilo kom trenutku tokom 24 sata. Transakcije u kojima su račun pošiljaoca i račun primaoca otvoreni u Telenor banci biće izvršene odmah, a u zavisnosti od vremena izdavanja biće proknjiženi istog ili narednog radnog dana. Plaćanje možete takođe da izvršite i podnošenjem naloga u poslovnici Telenor banke koja se nalazi u Omladinskih brigada 90v na Novom Beogradu.
  Koliko je vremena potrebno za izvršenje mojih naloga za uplatu?
  Svaki nalog za plaćanje koji izdate radnim danom do 17:00h biće izvršen istog dana bez obzira na visinu plaćanja a u zavisnosti od vremena plaćanja u terminima 10:30 , 12:30 , 14:30 i 17h . Svi nalozi kreirani nakon 17h radnim danima, realizuju se sa prvim narednim radnim danom. Vikendom platni promet ne radi u našoj zemlji, tako da sva plaćanja izvršena petkom nakon 17h realizuju se u ponedeljak.
  Šta ako nemam dovoljno dinara na tekućem računu za transakciju, a na računu imam novac u drugoj valuti?
  U slučaju nedostatka dinara na Vašem viševalutnom tekućem računu, bićete u mogućnosti da nadoknadite nedostajući iznos prodajom deviza banci. Na internet ili mobilnom bankarstvu, stoji Vam na raspolaganju opcija prodaje deviza zahvaljujući kojoj možete obezbediti pokriće za dinarska plaćanja.
  Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u dinarima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno dinarskih sredstava na raspolaganju ?
  Prvo se zadužuje raspoloživo stanje i dozvoljeni minus po redosledu valuta RSD, EUR, USD, GBP, CHF i NOK. Na samom kraju se zadužuju RSD sredstva iz nedozvoljenog minusa.
  Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u eurima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno EUR sredstava na raspolaganju?
  Prvo se zadužuju sredstva iz valuta EUR pa potom redom iz valuta USD, GBP, CHF, NOK I RSD sa raspoloživog stanjaiI dozvoljenog minusa. Na samom kraju se zadužuju RSD sredstva iz nedozvoljenog minusa.
  Da li kao rezident mogu da prenesem novac sa insotranog računa na svoj račun u Telenor banci?
  Da bi rezident sa svog računa u inostranoj banci prebacio devize na račun u Telenor banci potrebno je da ispunjava jedno od sledećih uslova, koji su definisani odlukom NBS-a: • Da je državljanin Republike Srbije koji radi u diplomatskom ili konzularnim predstavništvu RS u inostranstvu; • Da je lice koje je na osnovu rešenja upućeno na stručno usavršavanje u inostranstvo do visine troškova iz rešenja; • Vlasnik nepokretnosti u inostranstrvu za prodaju ove nepokretnosti; • Lice koje ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Srbiji, a ima i državljanstvo druge države ili lice sa prebivalištem u Srbiji koje ima samo državljanstvo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana i to na osnovu radne vize, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se omogućava odnosno dokazuje ovaj boravak Napomena: Ukoliko klijent kao osnov za držanje deviza u inostranstvu dostavi vizu, radnu dozvolu, boravišnu dozvolu nakon isteka perioda od godinu dana klijentu od dana izdavanja navedenog dokumenta se zatvara rezidentni i otvara nerezidentni račun čime počinju za njega da važe pravila koja važe za nerezidente Posle prestanka razloga zbog kojih je rezidentu dozvoljeno držanje srdstava na računu u inostranstvu rezident je dužan da u roku od 30 dana ugasi račun i prenese sredstva u zemlju. U skladu sa jednim od prethodno navedenih razloga za prenos sredstava u zemlju dostavlja se i dokumentacija koja to dokazuje.
 • Kartice
  Kako mogu da izvršim uplatu na svoj račun?
  Na Telenor bankomatima možete vršiti uplate u dinarima i evrima na svoj tekući račun. Novac će Vam biti dostupan odmah po izvršenoj uplati na bankomatu.
  Koje valute su dostupne na bankomatima Telenor banke?
  Na bankomatima Telenor banke na raspolaganju su vam dinari i evri.
  Koje vrste transakcija su mi dostupne na bankomatima Telenor banke?
  Svim klijentima Telenor banke su na Telenor bankomatima dostupne uplate i isplate u dinarima i evrima.
  Bankomat nije prihvatio uplatu čitavog iznosa, neke novčanice su mi vraćene. Zašto?
  Bankomati Telenor banke mogu da prepoznaju sve važeće denominacije novčanica u dinarima i evrima. U slučaju da je novčanica oštećena i modul za prepoznavanje ne može da je učita sa sigurnošću, ona će Vam biti vraćena. Banka ne prihvata novcanice od RSD 10 I RSD 20 kod transakcija uplate.
  Kako mogu da saznam gde se nalazi najbliži bankomat Telenor banke?
  Dovoljno je samo da pristupite svojoj aplikaciji za mobilno bankarstvo i brzo ćete otkriti gde se nalazi Telenor bankomat najbliži Vašoj trenutnoj lokaciji.
  Koji je najveći iznos koji mogu da podignem na bankomatu Telenor banke?
  Ukoliko za podizanje gotovine koristite debitnu MasterCard karticu Telenor banke, dnevni limit podizanja novca na bankomatima je RSD 100,000.
  Koje mere predostrožnosti bi trebalo da preduzmem i na šta bi trebalo da obratim pažnju prilikom korišćenja kartice na bankomatima Telenor banke?
  Bankomati Telenor banke su opremljeni najnaprednijim sistemom zaštite od zloupotrebe. Kako biste bili sigurni da se nalazite ispred Telenor bankomata, obratite pažnju na izgled pozdravnog ekrana: na Telenor bankomatima on je izrazito plave boje. Takođe, Telenor bankomati su opremljeni zaštitom tastature koja sprečava pamćenje unetog PIN-a. Ako sumnjate da je na bankomatu instaliran uređaj za krađu podataka sa kartice, molimo Vas da odmah pozovete naš Kontakt centar na 063 9005.
  Koje sve kartice prihvataju bankomati Telenor banke?
  Na bankomatima Telenor banke moguće je koristiti kartice sa oznakama MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron koje su izdale domaće i strane banke, kao i nacionalnu Dina platnu karticu.
  Koliki je limit po kartici?
  Kako bi povećala bezbednost Vaše kartice, banka je razvila sistem limita na dnevnom i mesečnom nivou. Limiti su razdvojeni i sami ih možete odrediti posebno za plaćanja na mestima prodaje, bankomatima i internetu, za ukupan iznos i ukupan broj transakcija. Putem mobilnog ili internet bankarstva, možete da podelite potrošnju po načinima plaćanja (POS, bankomati, internet), kao i da određeni način plaćanja omogućite ili onemogućite u svakom trenutku. Takođe, ukoliko želite da podesite limite na način koji se razlikuje od sistemskog, možete to učiniti bilo kada, koristeći onlajn bankarstvo.
  Na šta bi trebalo da obratim pažnju kada koristim svoju karticu na internetu?
  Korišćenje kartice na internetu zahteva veće mere bezbednosti nego upotreba na bankomatu ili prodajnom mestu. Zahvaljujući modernim tehnologijama, kao što je 3D Secure, koja zahteva dodatnu potvrdu identiteta vlasnika kartice, korišćenje platnih kartica je postalo bezbednije. Preporuka Telenor banke jeste da kartice koristite na proverenim maloprodajnim mestima. U nameri da Vas zaštitimo na internetu, savetujemo Vam da deaktivirate mogućnost plaćanja preko interneta putem mobilnog ili internet bankarstva, odnosno, ukoliko je to neophodno, da je aktivirate neposredno pre plaćanja. Takođe, budite sigurni da Vam nikada nećemo tražiti da otkrivate podatke sa Vaše kartice (CVV2). Zato ne odgovarajte na imejlove u kojima su traženi podaci o Vašoj kartici.
  Kako mogu da aktiviram svoju platnu karticu?
  Aktivacija kartice je jednostavna i možete je izvršiti u svakom trenutku putem internet ili mobilnog bankarstva. Kako biste aktivirali karticu potrebno je da sekciji „Kartice” odaberete opciju „Podešavanja” i aktivirate karticu. U procesu aktivacije kartice imaćete priliku da sami izaberete svoj PIN. Nakon aktivacije, Vaša kartica je istog trenutka spremna za korišćenje. Potrebno je da prva transakcija koju ćete izvršiti karticom bude na bankomatu ili na prodajnom mestu kao kontaktna transakcija. Nakon prve uspesne kontaktne transakcije, bićete u mogućnosti da karticu koristite i beskontaktno.
  Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju karticu?
  Ukoliko niste sigurni gde se nalazi Vaša platna kartica, neophodno je da je blokirate koristeći onlajn bankarstvo - odabirom opcije „Blokiraj karticu" u detaljima kartice. Na raspolaganju su Vam dve opcije - privremeno ili trajno blokiranje. Ako verujete da je Vaša kartica na sigurnom mestu, ali još uvek ne možete da je pronađete, dovoljno će biti da izaberete privremeno blokiranje. Karticu koja je privremeno blokirana možete ponovo da aktivirate u bilo kom trenutku. Kartica može biti trajno blokirana iz bilo kog razloga. Posle trajnog blokiranja, banka će automatski započeti proces izdavanja nove kartice, koja će Vam biti poslata na kućnu adresu. Takođe, ukoliko niste u mogućnosti da pristupite internet ili mobilnom bankarstvu, možete blokirati svoju karticu pozivanjem Kontakt centra na 063 9005.
  Šta je 3D Secure? Da li moja kartica podržava ovu opciju?
  3D Secure tehnologija obezbeđuje dodatnu sigurnost prilikom transakcija u kojima koristite platne kartice. Ukoliko koristite svoju karticu na sajtu koji podržava ovu tehnologiju, od Vas će biti zatražena dodatna potvrda identiteta. Na mobilni telefon će Vam stići sigurnosni kod koji treba da unesete na sajtu specijalno namenjenom ovakvoj proveri. Nakon uspešne potvrde identiteta, možete nastaviti transakciju.
  Šta treba da uradim u slučaju da zaboravim svoj PIN za karticu?
  Ukoliko ste zaboravili svoj PIN, možete izabrati nov koristeći mobilno ili internet bankarstvo. Opcija za promenu PIN-a se nalazi u sekciji „Kartice" u opciji „Podešavanja". Nakon promene PIN-a, treba da izvršite jednu transakciju na bilo kom bankomatu kako bi Vaš novi PIN postao važeći. Ako ne želite da podignete novac, dovoljno je da na bankomatu zatražite stanje na računu. Nakon toga, Vaša kartica je spremna za upotrebu na svim lokacijama.
  Šta je PayPass? Da li moja kartica podržava ovaj model plaćanja?
  PayPass je MasterCard tehnologija koja Vam omogućava beskontaktno plaćanje. Debitna MasterCard kartica koju izdaje Telenor banka podržava ovaj oblik plaćanja. Ovu karticu možete da koristite na svim prodajnim mestima koja imaju instalirane terminale za beskontaktno plaćanje. Beskontaktno plaćanje je moguće sa ili bez unošenja PIN-a. Transakcije bez unošenja PIN-a moguće su samo za iznose koji ne prelaze 1.500 RSD, dok je za veće iznose potrebno uneti PIN. Karticu za beskontaktno plaćanje možete da koristite i u inostranstvu, a visina iznosa za plaćanje bez unosa PIN-a razlikuje se od zemlje do zemlje, s tim da uglavnom ne prelazi 20 EUR. Da bi Vam ovaj način plaćanja bio dostupan potrebno je da nakon aktivacije Vaše kartice, a pre prve beskontaktne transakcije, izvršite barem jednu transakciju na bankomatu ili kontaktnu transakciju na prodajnom mestu.
  Moja kartica ističe, kako da naručim novu?
  Vaša kartica je izdata sa odštampanim rokom važenja. Kartica će biti aktivna do isteka poslednjeg meseca trajanja. Banka će automatski započeti proces izdavanja nove kartice i ona će Vam biti poslata poštom, najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja kartice koju koristite. Potrebno je da aktivirate novu karticu, nakon čega će Vaša stara kartica postati neaktivna.
  Šta je CVC2/CVV2?
  CVC2/CVV2 je broj koji je neophodan za plaćanje preko interneta. To je trocifreni broj napisan na poleđini Vaše kartice. Kada plaćate preko interneta potrebno je uneti CVC2/CVV2 u specijalno polje za unos.
  Ne prepoznajem transakciju koja je zabeležena na mom računu. Šta da radim?
  U slučaju da tokom provere stanja na računu naiđete na transakciju koju ne prepoznajete, pre nego što kontaktirate banku, proverite sledeće: - uverite se da nemate slip transkacije. Iako deluje zbunjujuće, postoje prodajna mesta čiji terminali za platne kartice imaju drugačiji naziv od naziva prodajnog mesta. - ukoliko Vas zbunjuje datum transakcije, pokušajte da identifikujete iznos ili ime prodajnog mesta, jer ponekad transakcije budu zabeležene sa zakašnjenjem. - ukoliko je neka transakcija dvaput zavedena, a znate da je prvi pokušaj njenog izvršenja bio neuspešan, proverite da li su oba iznosa zadužila Vaš račun, ili je naplaćen samo jedan. U svakom trenutku možete da pozovete Kontakt centar čiji operateri će Vam detaljno objasniti kako možete da podnesete žalbu. Ukoliko verujete da je određena transakcija posledica zloupotrebe Vaše platne kartice, neophodno je da odmah blokirate karticu.
  Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam evre na računu?
  Svoju karticu možete koristiti bilo gde u svetu. Transakcija će biti izvršena bez obzira na valutu plaćanja. Banka će automatski konvertovati novac sa Vašeg računa kako bi izvršila transakciju u inostranstvu. Isto tako svoju karticu možete koristiti u Srbiji iako na računu imate samo novac u stranoj valuti.
  Blokiran mi je PIN na kartici. Šta da radim?
  U slučaju da ste blokirali svoj PIN, možete ga deblokirati na bankomatima Telenor banke, izborom opcije posebno kreirane u ove svrhe i unošenjem ispravnog PIN-a. Ukoliko ne možete da se setite svog PIN-a, možete ga promeniti koristeći internet ili mobilno bankarstvo.
  Kakva je procedura u slučaju da mi nova kartica nije stigla putem pošte?
  Kada otvorite tekući račun ili očekujete zamenu kartice, banka automatski započinje proces personalizacije Vaše kartice. Ova aktivnost traje dva-tri dana, u zavisnosti od trenutka podnošenja zahteva. Nakon uspešne personalizacije, banka će Vas obavestiti da je kartica poslata na adresu koju ste naveli prilikom otvaranja tekućeg računa. Ukoliko je od prijema obaveštenja da Vam je kartica poslata prošlo više od 10 dana, a karticu niste primili, obratite se Kontakt centru na 063 9005.
  Kako mogu da proverim koje su transakcije izvršene sa mojom karticom?
  Na raspolaganju su vam internet i mobilno bankarstvo preko kojih u svakom trenutku možete da proverite sve izvršene transakcije, kao i rezervacije, koje predstavljaju još uvek neproknjižene, ali zabeležene transakcije na Vašem računu.
  Kartica mi je ostala u bankomatu. Šta da radim?
  U slučaju da je Vaša kartica ostala u Telenor ili bankomatu druge banke, treba da pozovete Kontakt centar na 063 9005. U zavisnosti od toga koji je status kartice, banka će je ili zameniti novom (ako ste je trajno blokirali), ili će Vaša postojeća kartica biti ponovo dostupna nakon potvrde izdate od strane banke u čijem bankomatu je zadržana. Za kartice koje redovno koristite, a ostanu u bankomatu, neophodno je da ih iz sigurnosnih razloga privremeno blokirate koristeći mobilno ili internet bankarstvo.
 • Štednja
  Ko sve moze da otvori štedni račun?
  Svaka osoba koja ima tekući račun u Telenor banci može otvoriti štedni račun.
  Kako mogu da otvorim štedni račun?
  Štedni račun se može otvoriti na 2 načina: Putem internet bankarstva i putem mobilne aplikacije. Dovoljno je da korisnik izabere deviznu ili dinarsku štednju iz našeg Kataloga proizvoda, bez odlaska u banku.
  Da li za otvaranje štednog računa moram da posetim Telenor banku?
  Ne. Štednja se može otvoriti putem internet ili mobilne aplikacije u par jednostavnih koraka.
  Da li štedni račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?
  Ne. Štedni račun može otvoriti samo osoba koja ima tekući račun u Telenor banci.
  Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih otvorio štedni račun?
  Da biste otvorili štedni račun nije vam potrebna nikakva dokumentacija, dovoljno je da pristupite mobilnom ili internet bankarstvu i u nekoliko klikova otvorite štedni račun.
  Da li jos neka osoba može imati uvid u moj štedni račun?
  Ne, uvid u štedni račun može imati samo osoba koja je vlasnik tekućeg računa.
  Da li je potrebno posetiti banku kako bih zatvorio štedni račun?
  Ne. Štedni račun možete zatvoriti putem mobilnog ili internet bankarstva u par klikova.
  Da li mogu dobiti izvod sa štednog računa?
  Da, izvod se može dobiti sa štednog računa biranjem opcije Detalji štednog računa.
  Koliki je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?
  Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati, a maksimalni iznos je 50.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, odnosno 6.000.000 RSD.
  Da li mogu da otvorim štednju i sa mobilnog i sa kompjutera?
  Da. Štednja se može otvoriti i putem mobilne i putem aplikacije za internet bankarstvo u nekoliko klikova.
  Koji je način obračuna kamatne stope za štedni račun?
  Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  Da li su mi sredstva sa štednog računa uvek na raspolaganju?
  Da. Sredstva sa štednog računa su Vam uvek dostupna i u svakom trenutku ih možete prebaciti na svoj tekući račun uz pomoc opcije „Povuci sredstva" ili preko internog transfera na Vaš tekući račun.
  Da li mogu imati više štednih računa?
  Da. Možete imati više štednih računa.
  Koliko štednih računa mogu otvoriti na jednom tekućem računu?
  Možete imati koliko god želite štednih računa po jednom tekućem računu.
  Koji sve tip štednje postoji?
  Telenor banka u svojoj ponudi nudi dve vrste štednje po viđenju: dinarska štednja po viđenju i devizna štednja po viđenju.
  Da li osoba koja je nerezident može da otvori štedni račun?
  Da. Osoba koja je nerezident može da otvori štedni račun.
  Da li se oporezuje kamata štednog računa?
  Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez. Štednja u evrima je 0,1%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
  Da li mogu da prebacim sredstva sa tekućeg računa na štedni račun?
  Postoji nekoliko načina da uplatite novac sa tekućeg na štedni račun. Putem mobilne aplikacije ili internet bankarstva možete izvršiti interni prenos sa tekućeg računa na štedni račun ili sa tekućeg računa konverzijom odnosno kupovinom/prodajom valute putem „Menjačnice" i prenosom na depozit po viđenju u valuti u kojoj se depozit vodi. Novac na štedni račun možete uplatiti i preko bankomata Telenor banke (prvo na tekući račun, pa novac potom u aplikaciji prebacite na štedni račun). Diretna uplata na štedni račun je moguća u jedinoj ekspozituri Telenor banke u Omladinskih brigada 90v, u Beogradu.
 • Kredit za telefon
  Na koji način mogu da dobijem kredit?
  Posetite bilo koju Telenor prodavnicu i nakon podnošenja zahteva, potpišite Ugovor za kupovinu telefona pomoću beskamatnog kredita Telenor banke. Potrebno je i otvoriti tekući račun u Telenor banci, kako bi se kredit otplaćivao.
  Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za kredit?
  Od dokumentacije Vam je potrebna samo lična karta.
  Da li mogu da dobijem kredit ukoliko nemam račun u Telenor banci?
  Ne, kredit možete dobiti isključivo uz račun u Telenor banci. U Telenor prodavnici možete otvoriti račun i potpisati kredit za uređaj.
  Kako mogu da odustanem od kredita ?
  14 dana od datuma odobravanja kredita, možete da odustanete od kredita tako što ćete u roku od 30 dana na tekućem računu obezbediti sredstva u iznosu kredita koji je potrebno vratiti banci.
  Do kada moram da izmirim sredstva posle podnošenja zahteva za odustajanje od kredita?
  Potrebno je da u roku od 30 dana banci vratite ceo kredit sa kamatom.
  Da li se uređaj vraća kada se odustaje od kredita?
  Ne, korisnik mora u roku od 30 dana da vrati sredstva banci, sa kamatom, a uređaj ne vraća.
  Da li mogu da otplaćujem kredit preko tekućeg računa ?
  Da, potrebno je da obezbedite sredstva na tekućem računu, a banka trajnim nalogom skida ratu kredita.
  Da li mogu sam da prebacim sredstva sa tekućeg računa na kredit?
  Da. Ukoliko prebacite sredstva u iznosu jednakom ili većem od dve rate, tada se prenos smatra delimičnom prevremenom otplatom.
  Na koliko mesečnih rata mogu da otplaćujem kredit za uređaj?
  Kredit za uređaj možete da otplaćujete na 12 ili 24 mesečne rate bez kamate.
  Da li uređaj dobijam odmah nakon podnošenja zahteva?
  U Telenor prodavnici, nakon odobravanja kredita i potpisivanja ugovora za kredit i ugovora za GSM ugovor sa Telenorom, klijent odmah dobija uređaj.
  Kolika je kamata na godišnjem nivou za kredit za uređaj?
  Kamata za kredit za uređaj je 0.0% na godišnjem nivou.
  Šta ako nemam dovoljno sredstava na tekućem računu prilikom dospeća rate za naplatu?
  Potrebno je da obezbedite sredstva za ratu kredita do 17, odnosno do 20. u mesecu, u skladu sa ugovorenim planom otplate. Banka obračunava zateznu kamatu za kašnjenje u otplati rate kredita.
  Na koliki minimalni iznos se odobrava kredit za uređaj ?
  Kredit za uređaj se odobrava na minimalni iznos od 1.000 RSD.
  Koji je maksimalni iznos kredita za uređaj?
  Maksimalni iznos kredita za uređaj je 200.000 RSD.
  Da li mi je dostupno stalno praćenje stanja kredita?
  Uvid u detalje kredita za uređaj, iznos rate, preostali iznos duga, broj otplaćenih rata i datum dospeća možete da pregledate putem mobilne aplikacije i internet bankarstva.
  Da li me banka obaveštava o dospeću sledeće rate za uplatu?
  5 dana pre datuma dospeća banka Vam šalje obaveštenje sa datumom dospeća i iznosom koji je potrebno da obezbedite na tekućem računu.
  Da li nerezident može da dobije kredit?
  Ne, nerezident ne može da dobije kredit za uređaj.
  Da li mogu da imam više kredita za uređaj?
  Možete da imate onoliko kredita za uređaj koliko imate GSM ugovora, tj. koliko imate ugovora sa Telenorom za različite brojeve telefona.
Da li mogu da obustavim izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom za prvu narednu uplatu?
Da, preko odgovarajuće opcije u onlajn bankarstvu možete obustaviti nedospele uplate po trajnom nalogu sa fiksnim iznosom, osim na dan plaćanja. Obustava se odnosi samo za buduće uplate. Pojedinačna izvršenja po trajnom nalogu sa promenljivim iznosom nisu dozvoljena.
Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?
U zavisnosti od opcija koje ste izabrali za svaki trajni nalog, banka će Vas obaveštavati o dospevanju i/ili izvršenju trajnih naloga putem elektronskih kanala komunikacije (poruka u Inboksu, imejl, push).
Da li mogu da otkažem trajni nalog?
Možete da otkažete trajni nalog onlajn, bez odlaska u banku. Otkazivanje će se izvršiti do prvog sledećeg plaćanja, pre zadatog datuma izvršenja.
Da li mogu da prodam dinare i kupujem različite valute?
Da, možete da prodate dinare i kupujete sve strane valute koje su u ponudi banke.
Da li mogu da vidim kupovni kurs stranih valuta?
Dok unosite iznos koji želite da kupite, videćete informacije o aktuelnoj kursnoj listi.
Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa popunjavanjem obaveznih polja u nalogu za plaćanje?
Sve potrebne podatke koji su Vam potrebni za uplatu možete saznati od primaoca uplate.
Gde mogu da vidim da je uplata izvršena i odštampam dokaz o izvršenoj uplati?
Nakon izvršenja uplate, detalje o njoj možete videti u pdf dokumentu koji možete i odštampati.
Šta mi je potrebno za izvršenje uplate prema inostranom pravnom licu, za školovanje ili smeštaj?
Uz uplatu potrebno je priložiti odgovarajuće fakture ili imejl korespondenciju. Opise potrebnih dokumenata možete pogledati na: http://www.telenorbanka.rs/sr/stanovnistvo/jedinstvene-usluge/primi-novac-iz-inostranstva/ .
Da li mogu da investiram novac u inostranstvu?
Da, uz svu neophodnu dokumentaciju, kao što su ugovor, potvrda o registraciji itd.
Da li mogu da uplatim osiguranje stranoj osiguravajućoj kompaniji?
Ne, samo domaćim osiguravajućim kompanijama.
Da li kao rezident mogu da prenesem novac na svoj račun u inostranstvu?
Moguće je preneti novac pod sledećim uslovima: Ukoliko posedujete državljanstvo neke druge države (strani pasoš) to je jedini potrebni dokument koji se prilaže. Ukoliko posedujete radnu vizu, posebnu kategoriju vize, boravišnu dozvolu ili drugi dokument kojim se dokazuje odnosno omogućava boravak u inostranstvu koji nije duži od 12 meseci, jer nakon toga gubite status rezidenta u Republici Srbiji.
Da li kao nerezident mogu da prenesem novac na svoj račun u stranoj zemlji u kojoj sam rezident?
Samo ukoliko podnesete potvrdu poreske službe o svim izmirenim obavezama ili vršite prenos sa svog štednog računa.
Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti drugim rezidentima u Srbiji?
Da samo u slučajevima definisanim Zakonom, zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice odnosno ukoliko se radi o spoljnotrgovinskom poslu uz priloženu fakturu, ugovor.
Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti nerezidentima koji žive u Srbiji?
Da samo u slučajevima definisanim Zakonom, zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice odnosno ukoliko se radi o spoljnotrgovinskom poslu uz priloženu fakturu, ugovor.
Da li kao nerezident mogu da vršim plaćanja u stranoj valuti drugim nerezidentima u Srbiji?
Plaćanje u devizama u zemlji drugom nerezidentu moguće je samo po osnovu spoljnotrgovinskog posla.
Da li mogu da trgujem akcijama u inostranstvu?
Da, uz obaveznu dokumentaciju – ugovor sa brokerskom kućom.
Da li mogu da šaljem novac svojim rođacima u inostranstvu?
Da, za iznose do EUR 10.000 mesečno bez podnošenja dokumentacije, dok je za iznose preko EUR 10.000 potrebno dostaviti dokument da je u pitanju srdonik do trećeg kolena uz dokaz da član porodice živi u inostranstvu.
Koji dokument mi je potreban za namensko plaćanje u stranoj valuti (kupoprodaja pokretne i nepokretne imovine,plaćanja pravnom licu u zemlji i inostranstvu, polise osiguranja, školarina, turističke usluge...)
U zavisnosti od tipa prenosa trebalo bi da priložite fakturu, ugovor, polisu osiguranja, stipendiju…
Kao nerezidentu, zašto mi je potreban Swift kod za dinarska plaćanja?
Nerezidenti ne učestvuju u domaćem platnom prometu.
Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske prenose drugim nerezidentima u Srbiji?
Da, besplatno, putem naloga za uplatu.
Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima u Srbiji?
Da, putem naloga za plaćanje prema inostranstvu (obrazac 70). Provizija se naplaćuje kao i kod deviznih plaćanja u zemlji 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
Da li kao nerezident mogu da izvršim dinarsku uplatu pravnom licu?
Da, putem naloga za plaćanje prema inostranstvu (obrazac 70). Provizija se naplaćuje kao i kod deviznih plaćanja u zemlji 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
Da li kao nerezident mogu da primam platu u stranoj valuti?
Ne možete da primate platu u stranoj valuti ukoliko ste zaposleni u domaćoj kompaniji.
Pod kojim uslovima mogu da primam platu u stranoj valuti?
Možete da primate platu ili bilo koji drugi specifičan prihod u stranoj valuti uz priloženu dokumentaciju. Ako ste nerezident, nema potrebe za dodatnom dokumentacijom, ali ukoliko ste rezident potrebno je da priložite ugovor, fakturu, izveštaj o stanju (do 10.000 evra) itd.
Da li kao rezident u Srbiji mogu da primam prihod u stranoj valuti?
Zaradu u devizama možete dobiti od nerezidenta iz inostranstva po osnovu Ugovora o radu ili ukoliko radite u diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima RS u inostranstvu.
Da li mogu onlajn da uplaćujem dopune kod sva tri mobilna operatora?
Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati samo Telenor pripejd korisnicima.
Da li mogu da uplatim dopunu na svoj račun ukoliko nisam Telenor pripejd korisnik?
Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati samo Telenor pripejd korisnicima.
Da li mogu da uplatim dopunu za nekog drugog pripejd korisnika?
Pripejd dopunu iz aplikacije je moguće poslati svim Telenor pripejd korisnicima.
Da li mogu da izvršim interni prenos sa dinarskog računa na devizni račun bez prethodne konevrzije?
Ne postoji ova mogućnost, potrebno je da uradite razmenu valute u željjenu putem menjačnice u aplikaciji.
Po kom kursu se kupuje/prodaje strana valuta?
Po zvaničnom kursu ili drugim specifičnim kursevima koji će biti naknadno definisani.
Ko sve moze da otvori štedni račun?
Svaka osoba koja ima tekući račun u Telenor banci može otvoriti štedni račun.
Kako mogu da otvorim štedni račun?
Štedni račun se može otvoriti na 2 načina: Putem internet bankarstva i putem mobilne aplikacije. Dovoljno je da korisnik izabere deviznu ili dinarsku štednju iz našeg Kataloga proizvoda, bez odlaska u banku.
Da li za otvaranje štednog računa moram da posetim Telenor banku?
Ne. Štednja se može otvoriti putem internet ili mobilne aplikacije u par jednostavnih koraka.
Da li štedni račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?
Ne. Štedni račun može otvoriti samo osoba koja ima tekući račun u Telenor banci.
Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih otvorio štedni račun?
Da biste otvorili štedni račun nije vam potrebna nikakva dokumentacija, dovoljno je da pristupite mobilnom ili internet bankarstvu i u nekoliko klikova otvorite štedni račun.
Da li jos neka osoba može imati uvid u moj štedni račun?
Ne, uvid u štedni račun može imati samo osoba koja je vlasnik tekućeg računa.
Da li je potrebno posetiti banku kako bih zatvorio štedni račun?
Ne. Štedni račun možete zatvoriti putem mobilnog ili internet bankarstva u par klikova.
Da li mogu dobiti izvod sa štednog računa?
Da, izvod se može dobiti sa štednog računa biranjem opcije Detalji štednog računa.
Koliki je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?
Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati, a maksimalni iznos je 50.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, odnosno 6.000.000 RSD.
Da li mogu da otvorim štednju i sa mobilnog i sa kompjutera?
Da. Štednja se može otvoriti i putem mobilne i putem aplikacije za internet bankarstvo u nekoliko klikova.
Koji je način obračuna kamatne stope za štedni račun?
Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
Da li su mi sredstva sa štednog računa uvek na raspolaganju?
Da. Sredstva sa štednog računa su Vam uvek dostupna i u svakom trenutku ih možete prebaciti na svoj tekući račun uz pomoc opcije „Povuci sredstva" ili preko internog transfera na Vaš tekući račun.
Da li mogu imati više štednih računa?
Da. Možete imati više štednih računa.
Koliko štednih računa mogu otvoriti na jednom tekućem računu?
Možete imati koliko god želite štednih računa po jednom tekućem računu.
Koji sve tip štednje postoji?
Telenor banka u svojoj ponudi nudi dve vrste štednje po viđenju: dinarska štednja po viđenju i devizna štednja po viđenju.
Da li osoba koja je nerezident može da otvori štedni račun?
Da. Osoba koja je nerezident može da otvori štedni račun.
Da li se oporezuje kamata štednog računa?
Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez. Štednja u evrima je 0,1%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
Da li mogu da prebacim sredstva sa tekućeg računa na štedni račun?
Postoji nekoliko načina da uplatite novac sa tekućeg na štedni račun. Putem mobilne aplikacije ili internet bankarstva možete izvršiti interni prenos sa tekućeg računa na štedni račun ili sa tekućeg računa konverzijom odnosno kupovinom/prodajom valute putem „Menjačnice" i prenosom na depozit po viđenju u valuti u kojoj se depozit vodi. Novac na štedni račun možete uplatiti i preko bankomata Telenor banke (prvo na tekući račun, pa novac potom u aplikaciji prebacite na štedni račun). Diretna uplata na štedni račun je moguća u jedinoj ekspozituri Telenor banke u Omladinskih brigada 90v, u Beogradu.
Na koji način mogu da dobijem kredit?
Posetite bilo koju Telenor prodavnicu i nakon podnošenja zahteva, potpišite Ugovor za kupovinu telefona pomoću beskamatnog kredita Telenor banke. Potrebno je i otvoriti tekući račun u Telenor banci, kako bi se kredit otplaćivao.
Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za kredit?
Od dokumentacije Vam je potrebna samo lična karta.
Da li mogu da dobijem kredit ukoliko nemam račun u Telenor banci?
Ne, kredit možete dobiti isključivo uz račun u Telenor banci. U Telenor prodavnici možete otvoriti račun i potpisati kredit za uređaj.
Kako mogu da odustanem od kredita ?
14 dana od datuma odobravanja kredita, možete da odustanete od kredita tako što ćete u roku od 30 dana na tekućem računu obezbediti sredstva u iznosu kredita koji je potrebno vratiti banci.
Do kada moram da izmirim sredstva posle podnošenja zahteva za odustajanje od kredita?
Potrebno je da u roku od 30 dana banci vratite ceo kredit sa kamatom.
Da li se uređaj vraća kada se odustaje od kredita?
Ne, korisnik mora u roku od 30 dana da vrati sredstva banci, sa kamatom, a uređaj ne vraća.
Na koji način mogu da dobijem kredit?
Posetite bilo koju Telenor prodavnicu i nakon podnošenja zahteva, potpišite Ugovor za kupovinu telefona pomoću beskamatnog kredita Telenor banke. Potrebno je i otvoriti tekući račun u Telenor banci, kako bi se kredit otplaćivao.
Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za kredit?
Od dokumentacije Vam je potrebna samo lična karta.
Da li mogu da dobijem kredit ukoliko nemam račun u Telenor banci?
Ne, kredit možete dobiti isključivo uz račun u Telenor banci. U Telenor prodavnici možete otvoriti račun i potpisati kredit za uređaj.
Kako mogu da odustanem od kredita ?
14 dana od datuma odobravanja kredita, možete da odustanete od kredita tako što ćete u roku od 30 dana na tekućem računu obezbediti sredstva u iznosu kredita koji je potrebno vratiti banci.
Do kada moram da izmirim sredstva posle podnošenja zahteva za odustajanje od kredita?
Potrebno je da u roku od 30 dana banci vratite ceo kredit sa kamatom.
Da li se uređaj vraća kada se odustaje od kredita?
Ne, korisnik mora u roku od 30 dana da vrati sredstva banci, sa kamatom, a uređaj ne vraća.
Da li mogu da otplaćujem kredit preko tekućeg računa ?
Da, potrebno je da obezbedite sredstva na tekućem računu, a banka trajnim nalogom skida ratu kredita.
Da li mogu sam da prebacim sredstva sa tekućeg računa na kredit?
Da. Ukoliko prebacite sredstva u iznosu jednakom ili većem od dve rate, tada se prenos smatra delimičnom prevremenom otplatom.
Na koliko mesečnih rata mogu da otplaćujem kredit za uređaj?
Kredit za uređaj možete da otplaćujete na 12 ili 24 mesečne rate bez kamate.
Da li uređaj dobijam odmah nakon podnošenja zahteva?
U Telenor prodavnici, nakon odobravanja kredita i potpisivanja ugovora za kredit i ugovora za GSM ugovor sa Telenorom, klijent odmah dobija uređaj.
Kolika je kamata na godišnjem nivou za kredit za uređaj?
Kamata za kredit za uređaj je 0.0% na godišnjem nivou.
Šta ako nemam dovoljno sredstava na tekućem računu prilikom dospeća rate za naplatu?
Potrebno je da obezbedite sredstva za ratu kredita do 17, odnosno do 20. u mesecu, u skladu sa ugovorenim planom otplate. Banka obračunava zateznu kamatu za kašnjenje u otplati rate kredita.
Na koliki minimalni iznos se odobrava kredit za uređaj ?
Kredit za uređaj se odobrava na minimalni iznos od 1.000 RSD.
Koji je maksimalni iznos kredita za uređaj?
Maksimalni iznos kredita za uređaj je 200.000 RSD.
Da li mi je dostupno stalno praćenje stanja kredita?
Uvid u detalje kredita za uređaj, iznos rate, preostali iznos duga, broj otplaćenih rata i datum dospeća možete da pregledate putem mobilne aplikacije i internet bankarstva.
Da li me banka obaveštava o dospeću sledeće rate za uplatu?
5 dana pre datuma dospeća banka Vam šalje obaveštenje sa datumom dospeća i iznosom koji je potrebno da obezbedite na tekućem računu.
Da li nerezident može da dobije kredit?
Ne, nerezident ne može da dobije kredit za uređaj.
Da li mogu da imam više kredita za uređaj?
Možete da imate onoliko kredita za uređaj koliko imate GSM ugovora, tj. koliko imate ugovora sa Telenorom za različite brojeve telefona.
Da li mogu da izdam trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog tekućeg na štedni račun na zadati dan u mesecu, sa ili bez konverzije u evre?
Možete izdati trajni nalog za prenos novca na Vaš štedni račun određenim danima u mesecu. Potrebno je da odaberete odgovarajuću opciju i unesete iznos u stranoj valuti koji želite da prebacite na štednju. Banka će u Vaše ime kupiti određeni iznos u devizama i preneti na Vaš štedni račun. Kada izdajete ovakvu vrstu trajnog naloga bićete obavešteni o korišćenju deviznog kursa.
Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko trajnog naloga sa promenljivim iznosima?
Rok za plaćanje svakog računa (npr. petnaesti u mesecu) možete da proverite putem opcije „Trajni nalog sa promenljivim iznosom”, prilikom izdavanja trajnog naloga ili kasnije, prikazom na listi.
Od kog trenutka će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom obaveze?
Prilikom aktiviranja trajnog naloga sa fiksnim iznosom, možete da odredite i datum prve uplate. U okviru ove opcije možete takođe odrediti i datum do kog će trajni nalog biti aktivan.
Da li je moguće ovlastiti nekoga da otvoriti tekući račun u moje ime?
Ovlašćenje (punomoćje) za otvaranje računa podnosi se isključivo ako račun ne otvara lice koje podnosi zahtev, već se račun otvara u ime drugog lica, na obrascu propisanom od strane Banke. Ovlašćenje mora biti potpisano od strane lica u čije se ime otvara račun i overeno od strane organa nadležnog za overu. Datum izdavanja ovlašćenja ne sme biti stariji od 3 meseca od dana podnošenja ovlašćenja Banci.
Kada su mi sredstva od kamate na raspolaganju?
Obračun i pripis kamate se vrši poslednjeg dana u mesecu. Sredstva od kamate su vam na raspolaganju sledećeg radnog dana.
Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit?
Zahtev za keš kredit možete podneti putem internet aplikacije ili u bilo kojoj prodavnici Telenora.
Da li za potpisivanje ugovora za keš kredit moram da posetim Telenor prodavnicu?
Ako zahtev podnesete putem internet aplikacije, možete se odlučiti i za opciju predaje originalne dokumentacije kuriru prilikom dostave ugovora na željenu adresu.
Koji je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?
Minimalni iznos uloga za sredstva u RSD nije definisan dok je maksimalni iznos uloga 6.000.000 RSD. Za sredstva u valuti EUR nije definisan maximalni ulog.
U slučaju da na računu nema dovoljno novca, da li će banka izvršiti uplatu po trajnom nalogu sa promenljivim iznosom posle datuma njegovog dospeća (isteka)?
U slučaju da klijent nema dovoljno sredstava na računu od momenta prijema njegovog računa do roka dospeća, banka neće izvršiti njegov trajni nalog za plaćanje računa. Banka će na kraju dana dospeća računa izvestiti izdavaoca računa (pružaoca javne usluge) da račun nije plaćen. Klijent, naravno, može sam izmiriti svoju obavezu, ali eventualno plaćanje obaveze nije povezano sa izdatim trajnim nalogom, tj. banka o tome neće izvestiti izdavaoca računa (pružaoca javne usluge).
Da li će banka u slučaju nedostatka novca izvršiti trajni nalog u dinarima (ili drugoj valuti), a nedostajući iznos pokriti konverzijom strane valute u dinare (ili obrnuto) sa mog računa?
Banka neće izvršavati kupoprodaju deviza na Vašem viševalutnom računu u svrhu izvršenja trajnog naloga. Za zamenu novca u stranoj valuti, koristite opciju „Menjačnica” na svom mobilnom uređaju ili računaru.
a
a
Kako mogu da izvršim uplatu na svoj račun?
Na Telenor bankomatima možete vršiti uplate u dinarima i evrima na svoj tekući račun. Novac će Vam biti dostupan odmah po izvršenoj uplati na bankomatu.
Koje valute su dostupne na bankomatima Telenor banke?
Na bankomatima Telenor banke na raspolaganju su vam dinari i evri.
Koje vrste transakcija su mi dostupne na bankomatima Telenor banke?
Svim klijentima Telenor banke su na Telenor bankomatima dostupne uplate i isplate u dinarima i evrima.
Bankomat nije prihvatio uplatu čitavog iznosa, neke novčanice su mi vraćene. Zašto?
Bankomati Telenor banke mogu da prepoznaju sve važeće denominacije novčanica u dinarima i evrima. U slučaju da je novčanica oštećena i modul za prepoznavanje ne može da je učita sa sigurnošću, ona će Vam biti vraćena. Banka ne prihvata novcanice od RSD 10 I RSD 20 kod transakcija uplate.
Kako mogu da saznam gde se nalazi najbliži bankomat Telenor banke?
Dovoljno je samo da pristupite svojoj aplikaciji za mobilno bankarstvo i brzo ćete otkriti gde se nalazi Telenor bankomat najbliži Vašoj trenutnoj lokaciji.
Koji je najveći iznos koji mogu da podignem na bankomatu Telenor banke?
Ukoliko za podizanje gotovine koristite debitnu MasterCard karticu Telenor banke, dnevni limit podizanja novca na bankomatima je RSD 100,000.
Koje mere predostrožnosti bi trebalo da preduzmem i na šta bi trebalo da obratim pažnju prilikom korišćenja kartice na bankomatima Telenor banke?
Bankomati Telenor banke su opremljeni najnaprednijim sistemom zaštite od zloupotrebe. Kako biste bili sigurni da se nalazite ispred Telenor bankomata, obratite pažnju na izgled pozdravnog ekrana: na Telenor bankomatima on je izrazito plave boje. Takođe, Telenor bankomati su opremljeni zaštitom tastature koja sprečava pamćenje unetog PIN-a. Ako sumnjate da je na bankomatu instaliran uređaj za krađu podataka sa kartice, molimo Vas da odmah pozovete naš Kontakt centar na 063 9005.
Koje sve kartice prihvataju bankomati Telenor banke?
Na bankomatima Telenor banke moguće je koristiti kartice sa oznakama MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron koje su izdale domaće i strane banke, kao i nacionalnu Dina platnu karticu.
Kada vršim online plaćanje. da li mogu istog trenutka da vidim koliko će koštati transakcija ili kolika je provizija banke za to plaćanje?
Da, pre nego što potvrdite izvršenje naloga, biće prikazan iznos provizije. Ukoliko banka ne naplaćuje proviziju za neko plaćanje, iznos će biti prikazan kao 00.
Šta su usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
„Plati na imejl" i „Plati na mobilni” su usluge banke koje Vam omogućavaju da prenesete novac drugom fizičkom licu koje ne mora biti klijent banke, bez znanja broja njegovog računa. Kao pošiljaocu, dovoljno je da znate broj mobilnog telefona ili imejl primaoca. Primalac može da izabere da li će da preuzme novac sa Vašeg računa ili će da ga podigne na bilo kom Telenor bankomatu.
Koje podatke bi trebalo da popuni pošiljalac za usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
Pošiljalac treba da unese samo dve informacije: 1. broj mobilnog telefona ili imejl primaoca 2. dinarski iznos koji želi da pošalje primaocu
Da li mogu da koristim uslugu „Plati na imejl" ili uslugu „Plati na mobilni” za prenos novca u stranoj valuti?
Korišćenjem usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” možete da prenosite samo dinare na račune drugih banaka u Republici Srbiji.
Da li je iznos novca koji može da se prenese uz pomoć usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” limitiran?
„Plati na imejl" i „Plati na mobilni” Vam omogućava svakodnevni prenos manjih iznosa, zbog čega je limitiran na 5.000,00 RSD po transakciji.
Da li postoji rok u kojem primalac mora da podigne novac primljen preko usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?
Da, primalac mora da preuzme novac u roku od 24 sata.
Šta primalac treba da uradi kako bi primio novac preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni”?
Ukoliko primalac ima otvoren račun u Telenor banci, on će automatski dobiti obaveštenje o prilivu novca. U slučaju da primalac nema otvoren račun u Telenor banci, banka će putem kanala koji je pošiljalac ranije odabrao (mobilni telefon, imejl) poslati neophodne podatke: ime i prezime pošiljaoca, iznos u dinarima, rok za podizanje novca i link na kom se nalaze dodatna uputstva. Primaocu je dovoljno da poseduje pametan telefon ili kompjuter (tablet, laptop, PC) i ima pristup internetu. Klikom na link koji je banka poslala dobijaju se uputstva za preuzimanje novca i unos potrebnih podataka.
Da li mogu da platim sve svoje račune preko „Računi na klik”?
Koristeći „Račune na klik” možete platiti račune izdavaocima računa koji se nalaze na listi u aplikaciji.
Da li banka obaveštava klijenta – pošiljaoca da je prenos novca preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” izvršen?
Banka putem odabranih kanala komunikacije (mobilni telefon, imejl) obaveštava klijenta da li je transakcija preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” izvršena ili ne.
Da li usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” predstavljaju pouzdan način prenosa novca za njene korisnike?
Upotreba usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” je potpuno pouzdana. Primalac se identifikuje upotrebom sigurnosnog koda koji je dobio od pošiljaoca i koji ima ograničen rok trajanja.
Šta je usluga „Računi na klik”?
„Računi na klik" je usluga koja Vam kao klijentu banke omogućava da brzo i jednostavno platite svoje mesečne (ili druge periodične) obaveze za različite javne i komunalne usluge (Infostan, struju, postpejd račun za mobilni telefon, internet..). Da biste koristili uslugu „Računi na klik", potrebno je da preko internet bankarstva ili mobilne aplikacije podnesete zahtev za plaćanje računa pojedinačnim preduzećima sa liste.
Posle koliko vremena od slanja zahteva za plaćanje računa određenom preduzeću ili operatoru mogu da počnem da koristim uslugu „Računi na klik”?
Ukoliko je banka odobrila Vaš zahtev, račun će Vam biti dostavljen za plaćanje narednog meseca.
Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko usluge „Računi na klik”?
Krajni rok za plaćanje Vaših mesečnih računa svakom pojedinačnom preduzeću ili operatoru možete proveriti putem mobilnog ili internet bankarstva.
Da li tekući račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?
Ne, tekući račun možete otvoriti samo u svoje ime.
Da li je prenos plate neophodan za otvaranje tekućeg računa?
Ne, tekući račun može biti otvoren bez prenosa zarade.
Da li moram da budem Telenor korisnik da bih otvorio tekući račun?
Ne, tekući račun u Telenor banci može otvoriti korisnik Telenorove, kao i bilo koje druge mreže.
U kojim valutama mogu da otvorim tekući račun?
Na jednom tekućem računu možete imati više valuta i raspolagati novcem u RSD, EUR, USD, CHF, GBP, NOK.
Kako mogu da pristupim svom tekućem računu?
Vašem tekućem računu možete pristupiti bilo kad i bilo koristeći internet ili mobilno bankarstvo, kao i korišćenjem usluga Kontakt centra, bankomata ili posetom najbližoj Telenor poslovnici.
Da li je moguće otvoriti više od jednog tekućeg računa?
Ne, jedan klijent može da otvori samo jedan viševalutni tekući račun.
Da li je moguće ovlastiti drugu osobu da raspolaže mojim tekućim računom?
Da. Ovlašćenje može dati samo vlasnik računa. Ovlašćena osoba ima na raspolaganju iste mogućnosti kao i vlasnik tekućeg računa, osim: zatvaranja tekućeg računa/podračuna, otvaranja novog podračuna, dodavanja nove ovlašćene osobe za tekući račun/podračun, promene profila vlasnika tekućeg računa ili vlasnika podračuna (druge ovlašćene osobe).
Koliko osoba može da ovlasti vlasnik tekućeg računa?
Broj ovlašćenih osoba nije ograničen.
Ko može biti ovlašćena osoba?
Osoba na čije ime je vlasnik tekućeg računa poslao onlajn zahtev za ovlašćenje (internet / mobilno bankarstvo), starosti od 14 godina ukoliko je reč o rezidentu, odnosno 18 godina za nerezidente.
Da li moram da posetim Telenor banku kako bih ovlastio nekoga da raspolaže mojim tekućim računom?
Ne, dovoljno je da pošaljete onlajn zahtev za ovlašćenje (internet/mobilno bankarstvo), na osnovu kojeg će osoba koju treba ovlastiti biti pozvana da poseti banku. Prisustvo vlasnika tekućeg računa nije neophodno.
Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih postao ovlašćen za korišćenje nečijeg tekućeg računa?
Važeća dokumenta za potvrdu identiteta. Dodatna objašnjenja: Za osobe koje su državljani i rezidenti Srbije, starosti od 14 do 18 godina: • Važeća lična karta; • Pismeno odobrenje roditelja ili staratelja u njihovom prisustvu (ili odobrenje overeno u sudu); • Važeći dokument za potvrdu identiteta roditelja ili staratelja; • Izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o starateljstvu.
Kako mogu da se izmene lični podaci?
Podaci iz ličnih dokumenata se mogu izmeniti u bilo kojoj Telenor poslovnici donošenjem važećih dokumenata na uvid. Svi drugi podaci se mogu izmeniti onlajn (Internet/mobilno bankarstvo), korišćenjem „Moja banka“ menija, bez posete Telenor banci. Na isti način, osoba koja je ovlašćeni korisnik tekućeg računa može izmeniti svoje podatke.
Da li je potrebno posetiti banku zbog ukidanja ovlašćenja za korišćenje tekućeg računa?
Ne. Ukidanje ovlašćenja se može izvršiti popunjavanjem onlajn zahteva u "Mojoj banci" koji se automatski primenjuje, a ovlašćenoj osobi će biti poslato obaveštenje.
Kako mogu da dobijem debitnu karticu za svoj tekući račun?
Podnošenjem zahteva za otvaranje tekućeg računa ili zahteva za ovlašćenje automatski započinje proces izdavanja debitne kartice. Ona će biti dostavljena na željenu adresu vlasnika, odnosno ovlašćene osobe.
Ko može da zatvori tekući račun?
Jedino vlasnik može da zatvori svoj tekući račun.
Da li moram da posetim banku da bih zatvorio svoj tekući račun?
Ne, zahtev za zatvaranje tekućeg računa može biti podnet onlajn.
Kako mogu da dobijem izvod sa tekućeg računa?
Izvod sa tekućeg računa se generiše jednom mesečno, o čemu će Vas banka obavestiti, i u svakom trenutku se može preuzeti onlajn.
Da li na nalogu za plaćanje mogu da vidim koji je iznos mog zaduženja?
Da, na nalogu za plaćanje možete videti ukupan iznos zaduženja, kao i sve ostale podatke relevantne za plaćanje Vaših računa.
Da li moram da platim pun iznos računa (zaduženja)?
Da, morate da platite ukupan iznos.
Da li moram da platim sve račune koji mi se prikazuju u „Računi na klik”?
Niste u obavezi da prikazane račune platite na ovaj način. Uplate možete odlagati sve dok Vaš nalog postoji u aplikaciji, a nakon isteka možete odabrati standardnu uplatu.
Da li mogu da otkažem korišćenje usluge „Računi na klik” za određena preduzeća?
Uslugu „Računi na klik” možete da otkažete onlajn bez dolaska u banku, a otkazivanje će postati važeće od prvog sledećeg računa. U narednom mesecu (ili obračunskom periodu) nećete dobiti račun za plaćanje na ovaj način.
Šta je trajni nalog?
Trajni nalog je usluga koja omogućava klijentima da, po otvaranju tekućeg računa, preko svoje mobilne aplikacije ili internet bankarstva izdaju naloge za uplatu mesečnih (ili drugih periodičnih) obaveza određenim danima u mesecu (ili u drugim periodima koje odrede), i to u fiksnom ili promenljivom iznosu.
U kojim slučajevima mogu da izdam trajni nalog sa promenljivim iznosima i kako banka zna kada koji iznos treba da bude plaćen?
Trajnim nalogom u promenljivim iznosima možete platiti svoje mesečne ili periodične obaveze za javne i komunalne usluge (Infostan, struja, postpejd kredit, internet). Kako biste koristili ovu uslugu potrebno je da preko mobilne aplikacije ili internet bankarstva izdate trajni nalog za plaćanje usluga odabranom komunalnom preduzeću ili operatoru. Banka će u skladu sa Vašim trajnim nalogom na mesečnom ili drugom odabranom nivou skidati potrebni iznos sa Vašeg računa i plaćati Vaše obaveze na određeni datum.
Posle koliko vremena od izdavanja trajnog naloga sa promenljivim iznosom će banka početi da po njemu izvršava uplate pružaocima javnih i komunalnih usluga?
Banka će početi da izvršava uplate po Vašem trajnom nalogu prvog narednog meseca (ili perioda plaćanja) u odnosu na onaj u kome ste izdali nalog.
Da li mogu da izdam trajni nalog u stranoj valuti (EUR, USD), a banka ga izvrši sa mog računa u dinarima?
Da, banka će po srednjem obračunskom kursu na dan uplate napraviti konverziju u dinare i platiti dospelu obavezu u dinarima.
Koja je cena novog prepaid paketa?
Cena starter paketa je 200 dinara (PDV je uključen u cenu). Paket sadrži 200 dinara inicijalnog kredita.
Koja je osnovna prednost olimpijskog prepaid paketa?
U toku jednog razgovora svaki treći minut je besplatan.
Da li promocija u okviru olimpijskog prepaid paketa važi za pozive ka svim nacionalnim mrežama kao i u okviru poziva ka Omiljenom broju?
Da, promocija važi za pozive ka svim nacionalnim mrežama, kao i za pozive ka Omiljenom broju.
Koliki je limit po kartici?
Kako bi povećala bezbednost Vaše kartice, banka je razvila sistem limita na dnevnom i mesečnom nivou. Limiti su razdvojeni i sami ih možete odrediti posebno za plaćanja na mestima prodaje, bankomatima i internetu, za ukupan iznos i ukupan broj transakcija. Putem mobilnog ili internet bankarstva, možete da podelite potrošnju po načinima plaćanja (POS, bankomati, internet), kao i da određeni način plaćanja omogućite ili onemogućite u svakom trenutku. Takođe, ukoliko želite da podesite limite na način koji se razlikuje od sistemskog, možete to učiniti bilo kada, koristeći onlajn bankarstvo.
Na šta bi trebalo da obratim pažnju kada koristim svoju karticu na internetu?
Korišćenje kartice na internetu zahteva veće mere bezbednosti nego upotreba na bankomatu ili prodajnom mestu. Zahvaljujući modernim tehnologijama, kao što je 3D Secure, koja zahteva dodatnu potvrdu identiteta vlasnika kartice, korišćenje platnih kartica je postalo bezbednije. Preporuka Telenor banke jeste da kartice koristite na proverenim maloprodajnim mestima. U nameri da Vas zaštitimo na internetu, savetujemo Vam da deaktivirate mogućnost plaćanja preko interneta putem mobilnog ili internet bankarstva, odnosno, ukoliko je to neophodno, da je aktivirate neposredno pre plaćanja. Takođe, budite sigurni da Vam nikada nećemo tražiti da otkrivate podatke sa Vaše kartice (CVV2). Zato ne odgovarajte na imejlove u kojima su traženi podaci o Vašoj kartici.
Ko sve može da otvori tekući račun?
Osoba starija od 16 godina koja je rezident Srbije i osoba starija od 18 godina koja nije rezident Srbije.
Kako mogu da otvorim tekući račun?
Tekući račun možete otvoriti na više načina: 1. podnošenjem zahteva u najbližoj Telenor poslovnici; 2. podnošenjem onlajn zahteva putem mobilne aplikacije odnosno internet bankarstva i aktiviranjem tekućeg računa; • dostavom potrebne dokumentacije na željenu adresu (za državljane sa prebivalištem u Srbiji), ili • otvaranjem i aktiviranjem tekućeg računa u najbližoj Telenor poslovnici.
Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa?
* za domaće lice (državljanin RS) sa statusom rezidenta - važeće: lična karta ili pasoš uz potvrdu MUP-a da je u toku postupak izrade lične karte * za domaće lice (državljanin RS) sa statusom nerezidenta - važeće: lična karta ili pasoš * za strano lice sa statusom nerezidenta, osim državljana Crne Gore i BiH - važeći pasoš i prijava boravka * za strano lice sa statusom rezidenta - važeće: lična karta za strance ili pasoš i prijava boravka * za nerezidente, državljane Crne Gore i BiH - važeće: lična karta ili pasoš * maloletna lica - lice koje je navršilo 16 godina - poseduje važeći identifikacioni dokument - izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje suda ili drugog organa kako bi se utvrdio identitet zakonskog zastupnika - ugovor sa poslodavcem o zasnivanju radnog odnosa Ukoliko su svi prethodni uslovi ispunjeni, Ugovor o otvaranju računa može potpisati isključivo zakonski zastupnik maloletnog lica.
Na koji način mogu da izvršim plaćanje?
Plaćanje možete da izvršite elektronskim putem sa Vašeg tekućeg računa u Telenor banci. Pristupite aplikaciji sa svog mobilnog telefona ili kompjutera i odaberite odgovarajuću opciju za vrstu plaćanja koja Vam je potrebna. Nalog se može izdati elektronskim putem u bilo kom trenutku tokom 24 sata. Transakcije u kojima su račun pošiljaoca i račun primaoca otvoreni u Telenor banci biće izvršene odmah, a u zavisnosti od vremena izdavanja biće proknjiženi istog ili narednog radnog dana. Plaćanje možete takođe da izvršite i podnošenjem naloga u poslovnici Telenor banke koja se nalazi u Omladinskih brigada 90v na Novom Beogradu.
Koliko je vremena potrebno za izvršenje mojih naloga za uplatu?
Svaki nalog za plaćanje koji izdate radnim danom do 17:00h biće izvršen istog dana bez obzira na visinu plaćanja a u zavisnosti od vremena plaćanja u terminima 10:30 , 12:30 , 14:30 i 17h . Svi nalozi kreirani nakon 17h radnim danima, realizuju se sa prvim narednim radnim danom. Vikendom platni promet ne radi u našoj zemlji, tako da sva plaćanja izvršena petkom nakon 17h realizuju se u ponedeljak.
Šta ako nemam dovoljno dinara na tekućem računu za transakciju, a na računu imam novac u drugoj valuti?
U slučaju nedostatka dinara na Vašem viševalutnom tekućem računu, bićete u mogućnosti da nadoknadite nedostajući iznos prodajom deviza banci. Na internet ili mobilnom bankarstvu, stoji Vam na raspolaganju opcija prodaje deviza zahvaljujući kojoj možete obezbediti pokriće za dinarska plaćanja.
Kako mogu da aktiviram svoju platnu karticu?
Aktivacija kartice je jednostavna i možete je izvršiti u svakom trenutku putem internet ili mobilnog bankarstva. Kako biste aktivirali karticu potrebno je da sekciji „Kartice” odaberete opciju „Podešavanja” i aktivirate karticu. U procesu aktivacije kartice imaćete priliku da sami izaberete svoj PIN. Nakon aktivacije, Vaša kartica je istog trenutka spremna za korišćenje. Potrebno je da prva transakcija koju ćete izvršiti karticom bude na bankomatu ili na prodajnom mestu kao kontaktna transakcija. Nakon prve uspesne kontaktne transakcije, bićete u mogućnosti da karticu koristite i beskontaktno.
Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju karticu?
Ukoliko niste sigurni gde se nalazi Vaša platna kartica, neophodno je da je blokirate koristeći onlajn bankarstvo - odabirom opcije „Blokiraj karticu" u detaljima kartice. Na raspolaganju su Vam dve opcije - privremeno ili trajno blokiranje. Ako verujete da je Vaša kartica na sigurnom mestu, ali još uvek ne možete da je pronađete, dovoljno će biti da izaberete privremeno blokiranje. Karticu koja je privremeno blokirana možete ponovo da aktivirate u bilo kom trenutku. Kartica može biti trajno blokirana iz bilo kog razloga. Posle trajnog blokiranja, banka će automatski započeti proces izdavanja nove kartice, koja će Vam biti poslata na kućnu adresu. Takođe, ukoliko niste u mogućnosti da pristupite internet ili mobilnom bankarstvu, možete blokirati svoju karticu pozivanjem Kontakt centra na 063 9005.
Šta je 3D Secure? Da li moja kartica podržava ovu opciju?
3D Secure tehnologija obezbeđuje dodatnu sigurnost prilikom transakcija u kojima koristite platne kartice. Ukoliko koristite svoju karticu na sajtu koji podržava ovu tehnologiju, od Vas će biti zatražena dodatna potvrda identiteta. Na mobilni telefon će Vam stići sigurnosni kod koji treba da unesete na sajtu specijalno namenjenom ovakvoj proveri. Nakon uspešne potvrde identiteta, možete nastaviti transakciju.
Šta treba da uradim u slučaju da zaboravim svoj PIN za karticu?
Ukoliko ste zaboravili svoj PIN, možete izabrati nov koristeći mobilno ili internet bankarstvo. Opcija za promenu PIN-a se nalazi u sekciji „Kartice" u opciji „Podešavanja". Nakon promene PIN-a, treba da izvršite jednu transakciju na bilo kom bankomatu kako bi Vaš novi PIN postao važeći. Ako ne želite da podignete novac, dovoljno je da na bankomatu zatražite stanje na računu. Nakon toga, Vaša kartica je spremna za upotrebu na svim lokacijama.
Šta je PayPass? Da li moja kartica podržava ovaj model plaćanja?
PayPass je MasterCard tehnologija koja Vam omogućava beskontaktno plaćanje. Debitna MasterCard kartica koju izdaje Telenor banka podržava ovaj oblik plaćanja. Ovu karticu možete da koristite na svim prodajnim mestima koja imaju instalirane terminale za beskontaktno plaćanje. Beskontaktno plaćanje je moguće sa ili bez unošenja PIN-a. Transakcije bez unošenja PIN-a moguće su samo za iznose koji ne prelaze 1.500 RSD, dok je za veće iznose potrebno uneti PIN. Karticu za beskontaktno plaćanje možete da koristite i u inostranstvu, a visina iznosa za plaćanje bez unosa PIN-a razlikuje se od zemlje do zemlje, s tim da uglavnom ne prelazi 20 EUR. Da bi Vam ovaj način plaćanja bio dostupan potrebno je da nakon aktivacije Vaše kartice, a pre prve beskontaktne transakcije, izvršite barem jednu transakciju na bankomatu ili kontaktnu transakciju na prodajnom mestu.
Moja kartica ističe, kako da naručim novu?
Vaša kartica je izdata sa odštampanim rokom važenja. Kartica će biti aktivna do isteka poslednjeg meseca trajanja. Banka će automatski započeti proces izdavanja nove kartice i ona će Vam biti poslata poštom, najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja kartice koju koristite. Potrebno je da aktivirate novu karticu, nakon čega će Vaša stara kartica postati neaktivna.
Šta je CVC2/CVV2?
CVC2/CVV2 je broj koji je neophodan za plaćanje preko interneta. To je trocifreni broj napisan na poleđini Vaše kartice. Kada plaćate preko interneta potrebno je uneti CVC2/CVV2 u specijalno polje za unos.
Ne prepoznajem transakciju koja je zabeležena na mom računu. Šta da radim?
U slučaju da tokom provere stanja na računu naiđete na transakciju koju ne prepoznajete, pre nego što kontaktirate banku, proverite sledeće: - uverite se da nemate slip transkacije. Iako deluje zbunjujuće, postoje prodajna mesta čiji terminali za platne kartice imaju drugačiji naziv od naziva prodajnog mesta. - ukoliko Vas zbunjuje datum transakcije, pokušajte da identifikujete iznos ili ime prodajnog mesta, jer ponekad transakcije budu zabeležene sa zakašnjenjem. - ukoliko je neka transakcija dvaput zavedena, a znate da je prvi pokušaj njenog izvršenja bio neuspešan, proverite da li su oba iznosa zadužila Vaš račun, ili je naplaćen samo jedan. U svakom trenutku možete da pozovete Kontakt centar čiji operateri će Vam detaljno objasniti kako možete da podnesete žalbu. Ukoliko verujete da je određena transakcija posledica zloupotrebe Vaše platne kartice, neophodno je da odmah blokirate karticu.
Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam evre na računu?
Svoju karticu možete koristiti bilo gde u svetu. Transakcija će biti izvršena bez obzira na valutu plaćanja. Banka će automatski konvertovati novac sa Vašeg računa kako bi izvršila transakciju u inostranstvu. Isto tako svoju karticu možete koristiti u Srbiji iako na računu imate samo novac u stranoj valuti.
Blokiran mi je PIN na kartici. Šta da radim?
U slučaju da ste blokirali svoj PIN, možete ga deblokirati na bankomatima Telenor banke, izborom opcije posebno kreirane u ove svrhe i unošenjem ispravnog PIN-a. Ukoliko ne možete da se setite svog PIN-a, možete ga promeniti koristeći internet ili mobilno bankarstvo.
Kakva je procedura u slučaju da mi nova kartica nije stigla putem pošte?
Kada otvorite tekući račun ili očekujete zamenu kartice, banka automatski započinje proces personalizacije Vaše kartice. Ova aktivnost traje dva-tri dana, u zavisnosti od trenutka podnošenja zahteva. Nakon uspešne personalizacije, banka će Vas obavestiti da je kartica poslata na adresu koju ste naveli prilikom otvaranja tekućeg računa. Ukoliko je od prijema obaveštenja da Vam je kartica poslata prošlo više od 10 dana, a karticu niste primili, obratite se Kontakt centru na 063 9005.
Kako mogu da proverim koje su transakcije izvršene sa mojom karticom?
Na raspolaganju su vam internet i mobilno bankarstvo preko kojih u svakom trenutku možete da proverite sve izvršene transakcije, kao i rezervacije, koje predstavljaju još uvek neproknjižene, ali zabeležene transakcije na Vašem računu.
Kartica mi je ostala u bankomatu. Šta da radim?
U slučaju da je Vaša kartica ostala u Telenor ili bankomatu druge banke, treba da pozovete Kontakt centar na 063 9005. U zavisnosti od toga koji je status kartice, banka će je ili zameniti novom (ako ste je trajno blokirali), ili će Vaša postojeća kartica biti ponovo dostupna nakon potvrde izdate od strane banke u čijem bankomatu je zadržana. Za kartice koje redovno koristite, a ostanu u bankomatu, neophodno je da ih iz sigurnosnih razloga privremeno blokirate koristeći mobilno ili internet bankarstvo.
Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit?
Zahtev za keš kredit možete podneti putem internet aplikacije ili u bilo kojoj prodavnici Telenora.
Da li za potpisivanje ugovora za keš kredit moram da posetim Telenor prodavnicu?
Ako zahtev podnesete putem internet aplikacije, možete se odlučiti i za opciju predaje originalne dokumentacije kuriru prilikom dostave ugovora na željenu adresu.
Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nemam otvoren tekući račun u Telenor banci?
Zahtev mogu podneti korisnici banke koji imaju otvoren tekući račun.
Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nisam korisnik Telenora?
Korisnici svih mobilnih mreža mogu podneti zahtev za keš kredit, ukoliko imaju otvoren tekući račun u Telenor banci.
Da li nerezident moze podneti zahtev za keš kredit?
Samo fizička lica sa prebivalištem u Srbiji (rezidenti) mogu se prijaviti za keš kredit.
Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje keš kredita?
Prilikom prijave za keš kredit potrebno je da imate otvoren račun u Telenor banci, važeću ličnu kartu, prebivalište u Srbiji, da ostvarujete prihode na osnovu Ugovora o radu kao redovnoj zaradi u minimalnom iznosu od 20.000 RSD, da ste zaposleni minimum 3 meseca kod trenutnog poslodavca uz ugovor na neodređeno ili određeno, koji posluje dve godine unazad i čiji račun nije u blokadi u trenutku prijave. * Za penzionere je potrebno ostvarivanje penzije koja se isplaćuje iz PIO fonda. Dodatni detalji uslova dostupni su na http://www.telenorbanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda.
Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za keš kredit?
Prilikom podnošenja zahteva za keš kredit potrebno je dostaviti važeću ličnu kartu, Potvrdu o zaposlenju i visini zarade overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica, ukoliko ste zaposleni. Ako ste penzioner dostavljate tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond na kom su prikazane tri poslednje penzije. Prilikom refinansiranja potrebna je i Potvrda o ostatku duga koju izdaje banke u kojoj postoji dug. Ukoliko bude zahteva za dodatnom dokumentacijom, blagovremeno ćemo Vas o tome obavestiti.
Kako mogu proveriti u kom statusu je moj zahtev za keš kredit?
Status podnetog zahteva možete proveriti u svojoj internet ili mobilnoj aplikaciji, u okviru opcije Moja banka/Status prijava.
Da li postoje troškovi obrade zahteva za keš kredit?
Banka ne naplaćuje troškove obrade kredita, niti bilo koju vrstu provizije ili naknade vezanu za administriranje kredita.
Kada mogu da koristim sredstva odobrenog keš kredita?
Sredstva odobrenog keš kredita na raspolaganju su na vašem tekućem računu odmah po aktivaciji kredita.
Koje vrste keš kredita su u ponudi?
U ponudi su dinarski keš kredit i dinarski keš kredit za refinansiranje.
Koja dugovanja mogu refinasirati dinarskim keš kreditom za refinansiranje?
Keš kreditom za refinansiranje može se refinansirati kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus, bilo koji kreditni proizvod, kako u Telenor banci, tako i u svim drugim bankama. Refinansiranje obuhvata izmirenje i zatvaranje obaveza u drugoj banci u celosti, a ne obuhvata otplatu zaostalog duga ili dela duga.
Da li iznos koji treba da se refinansira banka uplaćuje korisniku ili direktno banci kojoj korisnik duguje?
Prilikom refinansiranja Telenor banka će sredstva direktno preneti drugoj banci prema Potvrdi o ostatku duga koju je korisnik prethodno dostavio. U slučaju da je odobren veći iznos kredita od refinansiranog, razlika sredstava će biti prebačena na tekući račun. Nakon izmirenja obaveze potebno je Banci dostaviti Potvrdu o likvidiranoj kreditnoj partiji koja je refinansirana.
Koja sredstva obezbeđenja Telenor banka zahteva za odobravanje keš kredita?
Kao sredstvo obezbeđenja potrebno je dostaviti Banci Administrativnu zabranu popunjenu od strane poslodavca/ovlašćenog lica.
Kakav je način otplate keš kredita i kog datuma u mesecu mi dospeva rata na naplatu?
Keš kredit otplaćujete u jednakim mesečnim ratama. Dovoljno je da sredstva za naplatu rate obezbedite na svom tekućem računu u banci poslednjeg kalendarskog dana u mesecu ( iako je neradni) kako biste ratu uspešno izmirili. Ratu možete izmiriti i na sledeće načine: - internim prenosom sa tekućeg računa na partiju kredita. - eksternom uplatom na tekući račun banke: 908-11501-07. U pozivu na broj neophodno je navesti partiju kredita.
Koji je metod obračuna kamate i da li je ona fiksna ili varijabilna?
Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. U zavisnositi od dužine otplate kredita u ponudi su kredit sa fiksnom kamatnom stopom i varijabilnom kamatnom stopom. Za kredit sa periodom otplate do 36 meseci obračunavaće se fiksna kamatna stopa, a za kredite sa periodom otplate od 37 do 84 meseca obračunavaće se varijabilna kamata.
Koja je razlika između fiksne i varijabilne kamatne stope?
Fiksna kamatna stopa se ne menja tokom otplate kredita, ista je od početka do kraja otplate. Varijabilna kamatna stopa sastoji se iz dva dela: marže banke od 6,3% koja predstavlja fiksni deo kamatne stope i 6M BELIBORA (referentna kamatna stopa za dinarska sredstva) koji predstavlja promenljivi deo kamatne stope.
Koliko iznosi kamatna stopa?
11% godišnje, fiksna za period od 6 do 12 meseci; 9% godišnje, fiksna za period od 13 do 36 meseci; 6,3% + 6M BELIBOR godišnje, varijabilna za period od 37 do 84 meseca.
Kada se opredeljujem za iznos keš kredita i period njegove otplate?
Prilikom prijave za keš kredit opredeljujete se za iznos i dužinu otplate kredita.
Da li mogu da se prijavim za još jedan keš kredit ukoliko mi je jedan već odobren ili mi je zahtev za kredit u obradi?
Moguće je prijaviti se za više keš kredita i pored odobrenog kredita ili već predatog zahteva.
Kako mogu da pratim stanje svog keš kredita?
Stanje svog keš kredita možete pratiti na početnoj strani svoje online i mobilne aplikacije, kao i u opciji Moj računi/Krediti gde su dostupni svi detalji o kreditu u otplati - odobreni iznos, otplaćen iznos, dospele obaveze, preostali iznos duga, predstojeće rate, kao i Plan otplate. Pored ovoga, na vašem izvodu, koji možete pronaći na putanji Moji računi/detalji računa/lista izvoda, imate uvid u stanje kredita.
Da li mogu uplatiti više rata unapred ili isplatiti ceo kredit pre dogovorenog roka i na koji način?
Svoj keš kredit možete isplatiti i pre dogovorenog roka otplate, u potpunosti ili delimično, tako što ćete izvršiti interni prenos sa tekućeg računa na kreditnu partiju odabirom opcije Moji računi/Interni prenos. U slučaju delimične otplate potrebno je uplatiti minimalno tri rate.
Da li postoje troškovi u slučaju potpune prevremene otplate kredita?
Prevremena otplata keš kredita je bez naknade.
Ukoliko izvršim delimičnu otplatu kredita kako mi se menja mesečna rata i da li ću dobiti dokument da sam uplatio više rata od predviđene?
U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečne rate srazmerno se smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga, do isteka ugovorenog roka otplate. Novi plan otplate biće dostupan u aplikaciji banke na putanji Moja banka/Moja dokumenta.
Šta se dešava ukoliko ne postoje sredstva na računu za otplatu mesečne rate?
Ukoliko u momentu naplate korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tolerancija za plaćanje rate je 10 dana od definisanog datuma dospeća. To znači da korisnik dospelu ratu može platiti do 10-og u narednom mesecu i za taj period mu banka neće obračunavati zateznu kamatu. Nakon tog perioda naplaćuje se zatezna kamata koja se obračunava od dana dospeća, odnosno od poslednjeg dana u mesecu.
Ko sve može da otvori račun oročene štednje?
Oročenu štednju mogu otvoriti svi korisnici koji imaju aktivan tekući račun u Telenor banci.
Ko sve može da otvori račun oročene štednje?
Oročenu štednju mogu otvoriti svi korisnici koji imaju aktivan tekući račun u Telenor banci.
Ko sve može da otvori račun oročene štednje?
Oročenu štednju mogu otvoriti svi korisnici koji imaju aktivan tekući račun u Telenor banci.
Kako mogu da otvorim oročenu dinarsku štednju?
Za oročenu štednju možete se prijaviti putem web aplikacijie banke. U opciji Katalog proizvoda potrebno je odabrati željeni tip štednje, a potom uneti iznos u štedni kalkulator koji će prikazati sve detalje proizvoda. Nakon prihvatanja indikativne ponude, oročena štednja se otvara, a novac sa tekućeg računa automatski prebacuje na štedni.
Da li moram odlaziti do banke kako bi otvorio/zatvorio dinarsku oročenu šrednju?
Oročenu štednju možete otvoriti, ali i zatvoriti u svojoj online aplikacijiji banke bez odlaska u ekspozituru.
Koji su preduslovi za otvaranje oročene dinarske štednje?
Pored aktivnog računa u banci, potrebno je da raspoloživo stanje na tekućem računu u trenutku otvaranja štednje bude jednako ili veće od iznosa koji se prebacuje na oročenu dinarsku štednju.
Koliko štednih računa mogu otvoriti na jednom tekućem računu?
Možete imati koliko god želite štednih računa po jednom tekućem računu.
Koliko je maksimalni iznos koji mogu uplatiti na štednju?
Ukupan iznos svih depozita (oročenih i po viđenju) po klijentu može biti u maksimalnom iznosu od 6 000 000 RSD.
Da li postoji minimalni iznos koji moram obezbediti na štednji i koliko je?
Minimalni iznos sredstava koji se može deponovati iznosi 60,000 RSD.
Kako se vrši obračun kamate?
Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. Ugovorena kamata se obračunava po isteku perioda oročenja od 6 ili 12 meseci kada se ukupan iznos (kamata + glavnica) prebacuje na tekući račun.
Ko odgovara za moja položena sredstvana oročenoj štednji?
Za položena sredstva na oročenom dinarskom štednom računu, Banka garantuje svojom ukupnom imovinom po osnovu potpisanog Ugovora.
Da li se oporezuje kamata štednog računa?
Za ostvarenu kamatu na oročenu dinarsku štednju ne plaća se porez.
Da li sredstva sa štednje mogu koristiti pre isteka 6 meseci/ godinu dana?
Novac sa oročene štednje može se koristiti i pre isteka ugovorenog roka štednje podnošenjem zahteva za potpuno prevremeno razoročavanje sredstava.
Kako mogu podneti zahtev za razoročavanje oročene štednje?
Zahtev za potpuno prevremeno razoročavanje štednje možete podneti u svojoj aplikaciji banke na putanji Moja banka/Moj profil/Zatvaranje računa. U okviru opcije Zatvaranje računa potrebno je odabrati štedni račun za koji se podnosi zahtev za razoročavanje. Po odabiru ove opcije, automatski se zatvara štedni račun i novac prebacuje na tekući račun.
Kolika je kamata u slučaju potpunog prevremenog razoročavanja štednje?
Kamata u slučaju prevremenog potpunog razoročenja je 1% za štednju na 6 meseci, odnosno 1,50% za štednje na 12 meseci.
Da li mogu deo sredstava razoročiti, a ostatak ostaviti na štednji?
Prevremeno delimično razoročavanje sredstava nije moguće.
Koju dokumentaciju dobijam pri otvaranju štednje i kako je mogu naknadno preuzeti?
Pri otvaranju oročene dinarske štednje dobija se sledeća dokumentacija: "Indikativna ponuda, Obavezni elementi ugovora, Nacrt ugovora o otvaranju i vođenju računa oročene štednje, Ugovor o otvaranju i vođenju računa oročene štednje, Plan isplate depozita." Sva dokumenta možete preuzeti u svojoj aplikaciji, u opciji Moja banka/Moja dokumenta.
Koju dokumentaciju mi banka dostavlja u slučaju potpunog prevremenog razoročenja i zatvaranja štednje?
Pri potpunom prevremenom razoročenju, odnosno, pri zatvaranju računa oročene štednje, u aplikaciji na relaciji Moja banka/Moja dokumenta, banka će Vam dostaviti Zahtev za raspolaganje sredstvima pre ugovorenog roka oročenja i gašenje depozitnog računa.
Na koji način mogu da podnesem zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
Zahtev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu možete podneti putem internet aplikacije ili u bilo kojoj Telenor prodavnici.
Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje dozvoljenog prekoračenja?
Potrebno je da: - imate otvoren račun u Telenor banci, - važeću ličnu kartu, - prebivalište u Srbiji, - ostvarujete redovne mesečne prihode po osnovu zaposlenja ili penzije u minimalnom iznosu od 20.000 dinara, - primate zaradu ili deo zarade u Telenor banci - da ste zaposleni na neodređeno ili određeno kod poslodavaca koji ima aktivan status poslovanja. Za zaposlene na određeno period trajanja Ugovora o radu na određeno je minimalno narednih 6 meseci.
Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih podneo zahtev za dozvoljeno prekoračenje ?
Prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje potrebno je dostaviti Potvrdu o zaposlenju i visini zarade overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica, ukoliko ste zaposleni. Ako ste penzioner potrebno je da dostavljate tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond. Ukoliko bude zahteva za dodatnom dokumentacijom, blagovremeno ćemo vas o tome obavestiti.
Da li je obavezno preneti zaradu na račun u Telenor banci kako bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno?
Da, potrebno je da primate zaradu ili deo zarade u Telenor banci kako biste podneli zahtev, odnosno kako bi vam dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno.
Koji je minimalni iznos zarade koji je potrebno preneti na račun u Telenor banci?
Minimalni iznos zarade/penzije za odorenje dozvoljenog prekoračenja je 20.000 RSD.
Kada mogu da koristim sredstva iz odobrenog dozvoljenog prekoračenja?
Sredstva se mogu koristiti odmah po aktivaciji dozvoljenog prekoračenja.
Kako mogu da pratim stanje na svom dozvoljenom prekoračenju?
Iskorišćeno i raspoloživo stanje dozvoljenog prekoračenja možete pratiti na početnoj strani internet i mobilne aplikacije u okviru tekućeg računa.
Na koji period mogu dobiti odobrenje za korišćenje dozvoljenog prekoračenja?
Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na period od 6 do 12 meseci.
Kako da produžim svoje dozvoljeno prekoračenje i da li moram da isplatim prethodno dozvoljeno prekoračenje da bih dobio novo?
Možete podneti zahtev 30 dana pre isteka dozvoljenog prekoračenja, pri čemu nije potrebno da se isplati dozvoljeno prekoračenje u korišćenju.
Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih produžio dozvoljeno prekoračenje i da li produžetak mogu realizovati bez odlaska u Telenor prodavnicu?
Za produženje dozvoljenog prekoračenja je potrebna Potvrda o zaposlenju za zaposlene, odnosno tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond, koje je potrebno odneti u Telenor prodavnicu prilikom potpisivanja ugovora.
Koliko iznosi kamata na godišnjem nivou na Starter paketu, a kolika je na Progresivu?
Nominalna kamatna stopa za Starter paket iznosi 32%, a za Progresiv 26%.
Da li nerezidenti mogu podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
Nerezidentima nije omogućeno podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje.
Na koji način otplaćujem potrošena sredstva i kada mi dospeva rata na naplatu?
Uplatom na tekući račun se smanjuje ili izmiruje u potpunosti dozvoljeno prekoračenje. Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja i za onoliko dana koliko koristite sredstva.
Šta se dešava ukoliko na računu nema raspoloživog novca za otplatu potrošenog iznosa?
Dozvoljeno prekoračenje se ne otplaćuje u ratama, već se iskorišćeni iznos smanjuje svakom uplatom na tekući račun.
Na koji način mogu zatvoriti dozvoljeni prekoračenje i šta mi je potrebno od dokumentacije?
Zahtev za zatvaranje dozvoljenog prekoračenja možete podneti na internet aplikaciji, na putanji Moja banka/Zatvaranje.
Da li postoje troškovi pri zatvaranju dozvoljenog prekoračenja?
Ne postoje troškovi prilikom zatvaranja dozvoljenog prekoračenja.
Šta je mCash usluga?
mCash je usluga koja omogućava potvrdu (autorizaciju) dinarskih plaćanja roba i usluga trgovcima na POS terminalima i onlajn prodavnicama u zemlji, odnosno identifikaciju klijenta na bankomatima banke prilikom uplate isplate gotovog novca, bez upotrebe platne kartice. Ovakva plaćanja će biti moguće vršiti samo na prodajnim mestima partnera banke, odnosno pravnim licima sa kojima banka ima potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji pružanja mCash usluge. Potvrda plaćanja, odnosno identifikacije na bankomatu, vrši se jedinstvenim autorizacionom kodom koji generiše klijent na mobilnoj aplikaciji banke. Po izvršenoj autorizaciji transakcije, račun klijenta se zadužuje za iznos transakcije i sredstva prenose na račun trgovca, odnosno evidentira se uplata / isplata novca izvršena na bankomatu. Preduslov za korišćenje mCash plaćanja je da klijent ima aktivan tekući, multivalutni račun i instaliranu i personalizovanu aplikaciju na mobilnom uređaju (android ili iOS platforma).
Kome je sve dostupna mCash usluga?
mCash usluga dostupna je svim korisnicima Telenor banke, na svim bankomatima.
Kako da dobijem kod za plaćanje bez kartice?
Kod za plaćanje ili TAC se generiše na mobilnom uređaju na kojem je instalirana i personalizovana aplikacija Telenor banke. Pre unošenja PIN-a i logovanja u aplikaciju, na početnom ekranu potrebno je odabrati mCash opciju, a zatim uneti PIN (isti onaj koji je potreban za standardni ulazak u aplikaciju). Nakon toga biće generisan i prikazan TAC.
Kako da unesem kod na bankomatu, koliko za to vremena imam?
Od trenutka generisanja TAC-a, imate 5 min. da ga očitate, odnosno unesete na bankomatu, kada se proverava njegova validnost.
Da li je ograničen broj iniciranja koda i njegovog unosa?
Broj iniciranja, odnosno generisanja TAC koda nije ograničen. Jednom unet ispravni kod, može se iskoristiti samo jednom za tu transakciju. Odmah potom, postaje nevažeći.
Da li mogu na svim platnim mestima koristiti mCash uslugu?
Trenutno NE. Korišćenje mCash usluge zavisi od toga da li je Prodavac/Pružalac usluge integrisan u sistem banke. Stoga je trenutno ovu uslugu moguće korisiti samo na bankomatima Telenor banke.
Šta je potrebno da odaberem da bih dobio polje za unos TAC koda?
Na bankomatu je potrebno odabrati mCash opciju, a onda sačekati 10 sekundi da bankomat pokuša da skenira kod sa telefona). Ukoliko skeniranje ne bude uspešno ili telefon nije postavljen na predviđeno mesto, pojaviće se polje predviđeno za manualni unos 16 cifara.
Koliko cifara ima svaki TAC kod?
16 cifara (0d 0 do 9, bez slova).
Da li ovu uslugu mogu koristiti ovlašćena lica po računu?
Ne. Samo vlasnik računa.
Da li se mCash posebno naplaćuje i na Starter i na Progresiv paketu?
Ne.
Koliko iznosi dnevni mCash limit?
Dnevni limit iznosi 600 000 RSD.
Bankomat ne očitava TAC sa mog telefona. Šta može da bude uzrok?
Mogući uzroci su: loš ekran, smanjena osvetljenost, položaj, odnosno ugao mobilnog telefona, vremenski uslovi (za bankomate na otvorenom). Potrebno je sačekati 10 sekundi, a zatim ručno ukucati generisan TAC.
Na bankomatu se pojavio ispis: "Neispravan TAC".
Prošlo je više od 5 minuta od trenutka generisanja TAC-a ili je došlo do hardversko softverske greške na samom bankomatu. Potrebno je generisati NOVI TAC.
Nije moguće podići novac sa bankomata. Šta može biti uzrok?
Mogući uzroci: 1. Nemate dovoljno sredstava na računu. 2. Bankomat nema dovoljno novca.
Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u dinarima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno dinarskih sredstava na raspolaganju ?
Prvo se zadužuje raspoloživo stanje i dozvoljeni minus po redosledu valuta RSD, EUR, USD, GBP, CHF i NOK. Na samom kraju se zadužuju RSD sredstva iz nedozvoljenog minusa.
Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u eurima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno EUR sredstava na raspolaganju?
Prvo se zadužuju sredstva iz valuta EUR pa potom redom iz valuta USD, GBP, CHF, NOK I RSD sa raspoloživog stanjaiI dozvoljenog minusa. Na samom kraju se zadužuju RSD sredstva iz nedozvoljenog minusa.
Da li kao rezident mogu da prenesem novac sa insotranog računa na svoj račun u Telenor banci?
Da bi rezident sa svog računa u inostranoj banci prebacio devize na račun u Telenor banci potrebno je da ispunjava jedno od sledećih uslova, koji su definisani odlukom NBS-a: • Da je državljanin Republike Srbije koji radi u diplomatskom ili konzularnim predstavništvu RS u inostranstvu; • Da je lice koje je na osnovu rešenja upućeno na stručno usavršavanje u inostranstvo do visine troškova iz rešenja; • Vlasnik nepokretnosti u inostranstrvu za prodaju ove nepokretnosti; • Lice koje ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Srbiji, a ima i državljanstvo druge države ili lice sa prebivalištem u Srbiji koje ima samo državljanstvo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana i to na osnovu radne vize, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se omogućava odnosno dokazuje ovaj boravak Napomena: Ukoliko klijent kao osnov za držanje deviza u inostranstvu dostavi vizu, radnu dozvolu, boravišnu dozvolu nakon isteka perioda od godinu dana klijentu od dana izdavanja navedenog dokumenta se zatvara rezidentni i otvara nerezidentni račun čime počinju za njega da važe pravila koja važe za nerezidente Posle prestanka razloga zbog kojih je rezidentu dozvoljeno držanje srdstava na računu u inostranstvu rezident je dužan da u roku od 30 dana ugasi račun i prenese sredstva u zemlju. U skladu sa jednim od prethodno navedenih razloga za prenos sredstava u zemlju dostavlja se i dokumentacija koja to dokazuje.