TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Korisnicki-servis / Sluzba-za-prigovore

Služba za prigovore

Kako možete poslati prigovor?

Korisnik Telenor banke, fizičko ili pravno lice, može da podnese prigovor na rad banke u pisanoj formi  na sledeće načine:
  • Kroz internet i mobilnu aplikaciju koristeći opciju: Inboks/Nova poruka/Prigovor
  • imejlom na adresu prigovori.banka@telenor.rs
  • poštom na adresu Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd
  • u poslovnim prostorijama banke
 
Na zahtev korisnika, banka će izdati potvrdu o prijemu prigovora koja će sadržati: mesto i vreme prijema, i ime zaposlenog u banci koje je taj prigovor primio.

Na prigovore upućene usmenim putem, banka nije u obavezi da odgovori.
Banka je dužna da korisniku dostavi pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko banka iz razloga koji ne zavise od nje, nije u mogućnosti  da dostavi odgovor u u roku od 15 dana, taj rok se može produžiti za najviše dodatnih 15 dana, o čemu će banka obavestiti korisnika.
 
Ukoliko banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika i o tome da li su otklonjeni razlozi zbog kojih je prigovor uložen, ili  o roku i planovima za njihovo rešavanje. Ukoliko banka oceni da je prigovor neosnovan, obavestiće korisnika uz adekvatno obrazloženje.
 
Ukoliko je nezadovoljan odgovorom banke, korisnik ima pravo da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije. Pritužba se podnosi Centru za zaštitu korisnika NBS na imejl adresu zastita.korisnika@nbs.rs ili poštom na adresu Nemanjina 17, 11000 Beograd.
 
+ - Regulativa u vezi sa prigovorom korisnika
  • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
  • Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika i postupanje NBS po pritužbi tih korisnika (za fizička lica)
  • Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju NBS po pritužbi tog lica