Služba za prigovore

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA SLUŽBA ZA PRIGOVORE

Share this:

 

Kako možete poslati prigovor?

 
Korisnik Telenor banke, fizičko ili pravno lice, može da podnese prigovor na rad banke u pisanoj formi  na sledeće načine:
  • Kroz internet i mobilnu aplikaciju koristeći opciju: Inboks/Nova poruka/Prigovor
  • imejlom na adresu prigovori.banka@telenor.rs
  • poštom na adresu Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd
  • u poslovnim prostorijama banke
 
Na zahtev korisnika, banka će izdati potvrdu o prijemu prigovora koja će sadržati: mesto i vreme prijema, i ime zaposlenog u banci koje je taj prigovor primio.

  • Banka je dužna da korisniku dostavi pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko banka iz razloga koji ne zavise od nje, nije u mogućnosti  da dostavi odgovor u u roku od 15 dana, taj rok se može produžiti za najviše dodatnih 15 dana, o čemu će banka obavestiti korisnika.
  • Ukoliko banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika i o tome da li su otklonjeni razlozi zbog kojih je prigovor uložen, ili  o roku i planovima za njihovo rešavanje. Ukoliko banka oceni da je prigovor neosnovan, obavestiće korisnika uz adekvatno obrazloženje.
  • Ukoliko je nezadovoljan odgovorom banke, korisnik ima pravo da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije. Pritužba se podnosi Centru za za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga na imejl adresu zastita.korisnika@nbs.rs ili poštom na adresu Nemanjina 17, 11000 Beograd.
  • Obrada prigovora korisnika se ne naplaćuje.
  • Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor ili odgovor nije dostavljen u roku od 15 (izuzetno 30) dana, sporni odnos na osnovu prigovora može se rešiti i u postupku posredovanja koji se pokreće na predlog jedne strane i prihvatanjem predloga za pokretanje tog postupka druge strane. Postupak posredovanja sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije ili drugi organi odnosno lica nadležna za posredovanje.

Na prigovore upućene usmenim putem, banka nije u obavezi da odgovori.

 

Regulativa u vezi sa prigovorom korisnika