TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Ponuda / Kes-krediti

Keš krediti

 

Traženi iznos

300.000 RSD

60.0001.000.000

Trajanje kredita

BROJ MESECI: 24

684

9.00%

Fiksna kamatna stopa

3.020 RSD

Mesečna rata

2.568,30 RSD

Celokupni iznos otplate

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera. Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može biti neznatno različita od prikazane.

U slučaju kredita sa promenljivom kamatnom stopom, promenljivi element kamatne stope je 6m BELIBOR, koji je iskazan na dan 25.8. U momentu podnošenja zahteva za kredit, rata može odstupiti od iskazane kroz ovaj kalkulator, usled promenjene kamatne stope.

*Kalkulator je informativnog karaktera
 
*Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja o keš kreditima Telenor banke i neće biti deljeni sa trećim stranama.
 

 
Ako ti je potreban keš ali ne želiš da razmišljaš o skrivenim troškovima, odaberi Keš kredit - kredit koji nema dodatnih troškova! 
Ako treba da refinansiraš svoja dugovanja odaberi Keš kredit za refinansiranje. Ukoliko ti treba i dodatni keš, podnesi zahtev za veći iznos kredita nego što su obaveze za refinansiranje! 
 

 
 

Kako da apliciraš za keš kredit putem internet aplikacije?

 
 

Uslovi kredita:

Namena Dinarski keš kredit/Dinarski keš kredit za refinansiranje
Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 84 meseci
Depozit / Učešće Bez depozita / učešća
Kamatna stopa za kredite ročnosti do 12 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=11,00%, fiksna
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 13 do 36 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=9,00%, fiksna
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 37 do 84 meseci na godišnjem nivou

Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 6.30% (fiksni deo marže)

Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 1. decembra 2016. godine.
 

Šta znači NKS = EKS?

 
Efektivna kamatna stopa je stvarna cena kredita i u nju su uračunate sve naknade i provizije koje se plaćaju za odobravanje kredita - na primer troškovi obrade zahteva, troškovi puštanja kredita, godišnja provizija za administriranje kredita, iznos premije osiguranja, troškovi otvaranja i vođenja računa, kao i drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama. Kako Telenor banka keš kredit nema nijedan od ovih troškova efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj - postoji samo jedna kamatna stopa i to je jedini trošak kredita.
 
Ko može da se prijavi
Koraci prilikom prijave
Potrebna dokumentacija
Otplata kredita
Reprezentativni primer
Ko može da se prijavi
 
 • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
 • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva
 • Korisnici sa aktivnim tekućim računom u Telenor banci
 • Penzioneri ili zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, koji ostvaruju minimalnu neto zaradu u iznosu od 20.000 RSD
 • Korisnici koji imaju ugovor na određeno vreme, pod uslovom da ugovor traje dva meseca duže od dospeća poslednjeg anuiteta
 • Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja 
Koraci prilikom prijave
 
Apliciranje za keš kredit može da se obavi putem internet aplikacije ili odlaskom u Telenor prodavnicu. Uslovi za keš kredit i potrebna dokumentacija se ne razlikuju od načina apliciranja. Ukoliko se prijavljujete za kredit putem internet aplikacije, najbolje je da unapred imate pripremljenu dokumentaciju shodno svom statusu zaposlenja.

Nakon podnetog zahteva kroz aplikaciju, neophodno je da se dostave originalna dokumenta, a to se može uraditi donošenjem originalne dokumentacije u Telenor prodavnicu ili naručivanjem kurirske službe. Tom prilikom korisnik donosi samo dokumenta o zaposlenju, dok prodavac (kurir) obezbeđuje ostatak dokumentacije.

Ukoliko se odlučite da zahtev za kredit podnesete u Telenor prodavnici, da biste sve obavili u jednoj poseti, najbolje je da kod sebe imate dokumenta koja su potrebna za vaš status zaposlenja, dok će ostatak dokumentacije obezbediti prodavac. Nakon podnete dokumentacije, po dogovoru će vas telefonom kontaktirati agent koji će u vaše ime popuniti aplikaciju za kredit. U slučaju da neki od dokumenata nije validan, banka će poslati klijentu obaveštenje ili ga direktno kontaktirati.
 
Kada se korisniku odobri keš kredit, obavezan korak je prihvatanje kroz internet aplikaciju.

Odmah po aktivaciji kredita, korisniku stiže obaveštenje putem SMS-a ili imejla, odobrena sredstva su mu na raspolaganju, na tekućem računu. Ukoliko je reč o kreditu za refinansiranje, sredstva kredita predviđena za refinansiranje banka prenosi drugoj banci, prema Potvrdi o ostatku duga koju je korisnik prethodno dostavio, ili na račun plasmana u Telenor banci koji se refinansira. Ukoliko je odobren iznos veći od onog koji je predviđen za refinansiranje, preostali iznos se prebacuje na tekući račun korisnika. 
Potrebna dokumentacija
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja:

 

Zaposleni

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
 • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs 
 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja Preuzmite rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Preuzmite primer pravilno popunjenog rešenja o administrativnoj zabrani (PDF)
 

Penzioneri

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje 

Dodatni prihod - dokumentacija

 

Primanja po osnovu alimentacije

  • Rešenje nadležnog organa o dodeljenoj alimentaciji
  • Izvod sa tekućeg računa

Prihodi od davanja nekretnine u zakup

  • Ugovor o zakupu overen u sudu, pri čemu je dužina trajanja zakupa u skladu sa dospećem poslednjeg anuiteta po kreditu ili da je ugovor zaključen na neodređeno vreme
  • Izvod iz nadležnog Registra nepokretnosti - za potvrdu vlasništva nad predmetnom nekretninom, ne stariji od mesec dana
  • Rešenje PU o utvrđivanju poreza na prihode od nepokretnosti (ukoliko je zakupac fizičko lice) ili  tri obrasca - za poslednja tri meseca - PPOPJ-4 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti)  overena od strane PU – nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa tekućeg računa na kome se jasno vide uplate zakupa sa uplatama za poslednja tri meseca

Prihodi po osnovu ugovora o delu

  • Ugovor o delu
  • Obrazac PPOPJ-6 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa  računa na koji se uplaćuje honorar

Prihodi po osnovu autorskih honorara

  • Ugovor o autorskom honoraru;
  • Obrazac PPOPJ-2 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih  i srodnih prava i prava industrijske svojine) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa  računa na koji se uplaćuje honorar

Prihodi po osnovu članstva u Upravnom/Nadzornom odboru

  • Odluka/Rešenje nadležnog organa o imenovanju lica  u Upravni/Nadzorni odbor;
  • Odluka/Rešenje nadležnog organa  o trajanju mandata  u  Upravnom/Nadzornom odboru
  • Obrazac PPOPJ-6 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa tekućeg računa
  • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na primanja članova Upravnog/Nadzornog odbora)

 Prihodi za vojna lica po osnovu troškova za odvojen život

  • Obračunske listiće dodatnog prihoda za poslednja tri meseca
  • Izvod sa tekućeg računa

Otplata kredita
 
Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mesečnim anuitetima na kraju meseca, u skladu sa planom otplate. 
Prvi anuitet dospeva poslednjeg  dana u narednom mesecu.
Naplata anuiteta se vrši automatski poslednjeg dana u mesecu sa tekućeg računa korisnika kredita. 

Prevremena otplata kredita

Korisnik kredita ima pravo da otplati kredit, u potpunosti ili delimično, i pre roka utvrđenog ugovorom, putem internog transfera sa tekućeg računa na kreditnu partiju. Minimalni iznos uplate mora biti viši od iznosa tri anuiteta.
 
U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečnog anuiteta se srazmerno smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga.

Reprezentativni primer
 

Reprezentativni primer za korišćenje dinarskih keš kredita i dinarskih keš kredita za refinansiranje

Iznos Rok otplate NKS=EKS na godišnjem nivou Vrsta kamate Mesečna rata

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 12 meseci 11.00% Fiksna 26,655 RSD 319,860 RSD
36 meseci 9.00% Fiksna 9,554 RSD 343,944 RSD
60 meseci 10.00%*(6M Belibor + 6.30% fiksna marža) Promenljiva 6,357 RSD 381,420 RSD
84 meseca 10.00%*(6M Belibor + 6.30% fiksna marža) Promenljiva 4,950 RSD 415,800 RSD
 

NKS=EKS obračunata na dan 01.02.2017. godine

*Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope. Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati dva puta godišnje sa promenama 6M Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva.

Korisnici Starter paketa kojima se odobri zahtev za keš kredit ne plaćaju naknadu za izdavanje osnovne kartice. 


Sve vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata se nalaze ovde.

 

.