TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Ponuda / Kes-krediti
 
 

Isprobaj kalkulator za keš kredit! Odaberi iznos kredita i vreme otplate i izračunaj visinu rate:

 

Traženi iznos

300.000 RSD

60.0001.000.000

Trajanje kredita

BROJ MESECI: 24

684

Progresiv+ korisnici

NKS=EKS=9.00%

Fiksna kamatna stopa

3.020 RSD

Mesečna rata

2.568,30 RSD

Celokupni iznos otplate

Ostali korisnici*

NKS=EKS=11.00%

Fiksna kamatna stopa

3.020 RSD

Mesečna rata

2.568,30 RSD

Celokupni iznos otplate

*Korisnici bez prijema zarade/penzije u Telenor banci u minimalnom iznosu od 20.000 RSD

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera. Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može biti neznatno različita od prikazane. U slučaju kredita sa promenljivom kamatnom stopom, Telenor banka koristi vrednost 6M BELIBOR-a.

Za kredite ročnosti preko 36 meseci:
Kamatna stopa za Progresiv + korisnike iznosi 6M BELIBOR + 5.30%
Kamatna stopa za Ostale korisnike iznosi 6M BELIBOR + 7.30%

Na dan 28.02.2017.godine, vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3.71%.

NKS=EKS, korisnik nema dodatne troškove po kreditu.

*Kalkulator je informativnog karaktera
 
 
 
*Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja o keš kreditima Telenor banke i neće biti deljeni sa trećim stranama.
 

Ako ti je potreban keš ali ne želiš da razmišljaš o skrivenim troškovima, odaberi Keš kredit - kredit koji nema dodatnih troškova! 
Ako treba da refinansiraš svoja dugovanja odaberi Keš kredit za refinansiranje. Ukoliko ti treba i dodatni keš, podnesi zahtev za veći iznos kredita nego što su obaveze za refinansiranje! 
 

 

Kako da apliciraš za keš kredit putem internet aplikacije?

 

 

Uslovi kredita za primaoce plate/penzije u minimalnom mesečnom iznosu od 20,000 RSD u Telenor banci:

Namena Dinarski keš kredit/Dinarski keš kredit za refinansiranje
Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 84 meseci
Depozit / Učešće Bez depozita / učešća
Kamatna stopa za kredite ročnosti do 12 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=9,00%, fiksna
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 13 do 36 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=9,00%, fiksna
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 37 do 84 meseci na godišnjem nivou

Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 5.30%

Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 1. marta 2017. godine.
 
Uslovi kredita za korisnike bez prijema zarade/penzije u Telenor banci:
Namena Dinarski keš kredit/Dinarski keš kredit za refinansiranje
Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 84 meseci
Depozit / Učešće Bez depozita / učešća
Kamatna stopa za gotovinske kredite ročnosti do 12 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=11,00%, fiksna
Kamatna stopa za gotovinske kredite ročnosti od 13 do 36 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=11,00%, fiksna
Kamatna stopa za gotovinske kredite ročnosti od 37 do 84 meseci na godišnjem nivou

Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 7.30%

Kamatna stopa za gotovinske kredite za refinansiranje ročnosti do 12 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=10,00%, fiksna
Kamatna stopa za gotovinske kredite za refinsiranje ročnosti od 13 do 36 meseci na godišnjem nivou NKS=EKS=10,00%, fiksna
Kamatna stopa za gotovinske kredite za refinsairanje ročnosti od 37 do 84 meseci na godišnjem nivou Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 6,30% 
Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 1. marta 2017. godine.
 

Šta znači NKS = EKS?

 
Efektivna kamatna stopa je stvarna cena kredita i u nju su uračunate sve naknade i provizije koje se plaćaju za odobravanje kredita - na primer troškovi obrade zahteva, troškovi puštanja kredita, godišnja provizija za administriranje kredita, iznos premije osiguranja, troškovi otvaranja i vođenja računa, kao i drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama. Kako Telenor banka keš kredit nema nijedan od ovih troškova efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj - postoji samo jedna kamatna stopa i to je jedini trošak kredita.
 
Ko može da se prijavi
Koraci prilikom prijave
Potrebna dokumentacija
Otplata kredita
Reprezentativni primer
Ko može da se prijavi
 
 • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
 • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva
 • Korisnici sa aktivnim tekućim računom u Telenor banci
 • Penzioneri ili zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, koji ostvaruju minimalnu neto zaradu u iznosu od 20.000 RSD
 • Korisnici koji imaju ugovor na određeno vreme, pod uslovom da ugovor traje dva meseca duže od dospeća poslednjeg anuiteta
 • Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja 
Koraci prilikom prijave
 
Apliciranje za keš kredit može da se obavi putem internet aplikacije ili odlaskom u Telenor prodavnicu. Uslovi za keš kredit i potrebna dokumentacija se ne razlikuju od načina apliciranja. 

Nakon podnetog zahteva kroz web aplikaciju, putem SMS-a stići će obaveštenje o odobrenom zahtevu za keš kredit. Sledeći korak je prikupljanje i dostavljanje originalnih dokumenata i potpisivanje dokumentacije, koje se može doneti lično u Telenor prodavnicu ili realizovati putem kurirske službe. Tom prilikom korisnik donosi samo dokumenta o zaposlenju, dok prodavac (kurir) obezbeđuje ostatak dokumentacije.

Ukoliko se odlučite da zahtev za kredit podnesete u Telenor prodavnici, nakon toga će vas telefonom kontaktirati agent koji će u vaše ime popuniti aplikaciju. Posle dobijenog obaveštenja o odobrenju zahteva, obavezan korak je prihvatanje odobrenih uslova kroz aplikaciju i pribavljanje potrebne dokumentacije za potpisivanje ugovora. 

Odmah po aktivaciji kredita, korisniku stiže obaveštenje putem SMS-a ili imejla, odobrena sredstva su mu na raspolaganju, na tekućem računu. Ukoliko je reč o kreditu za refinansiranje, sredstva kredita predviđena za refinansiranje banka prenosi drugoj banci, prema Potvrdi o ostatku duga koju je korisnik prethodno dostavio, ili na račun plasmana u Telenor banci koji se refinansira. Ukoliko je odobren iznos veći od onog koji je predviđen za refinansiranje, preostali iznos se prebacuje na tekući račun korisnika.

Potrebna dokumentacija
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja:

 

Zaposleni

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
 • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs 
 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja Preuzmite rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Preuzmite primer pravilno popunjenog rešenja o administrativnoj zabrani (PDF)
 

Penzioneri

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje 
 
Otplata kredita
 
Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mesečnim anuitetima na kraju meseca, u skladu sa planom otplate. 
Prvi anuitet dospeva poslednjeg  dana u narednom mesecu.
Naplata anuiteta se vrši automatski poslednjeg dana u mesecu sa tekućeg računa korisnika kredita. 

Prevremena otplata kredita

Korisnik kredita ima pravo da otplati kredit, u potpunosti ili delimično, i pre roka utvrđenog ugovorom, putem internog transfera sa tekućeg računa na kreditnu partiju. Minimalni iznos uplate mora biti viši od iznosa tri anuiteta.
 
U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečnog anuiteta se srazmerno smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga.

Reprezentativni primer
 

Reprezentativni primer za korišćenje dinarskih keš kredita i dinarskih keš kredita za refinansiranje uz prenos zarade u Telenor banku:

Iznos Rok otplate NKS=EKS na godišnjem nivou Vrsta kamate Mesečna rata

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 12 meseci NKS=EKS=9.00%, fiksna Fiksna 26,193 RSD 314,316 RSD
36 meseci NKS=EKS=9.00%, fiksna Fiksna 9,493 RSD 341,748 RSD
60 meseci *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 5.30%  Promenljiva 6,178 RSD 370,680 RSD
84 meseca *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 5.30%  Promenljiva 4,775 RSD 401,100 RSD
 

Reprezentativni primer za korišćenje dinarskih keš kredita bez prenosa zarade u Telenor banku:

Iznos Rok otplate NKS=EKS na godišnjem nivou Vrsta kamate Mesečna rata

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 12 meseci NKS=EKS=11.00%, fiksna Fiksna 26,450 RSD 317,400 RSD
36 meseci NKS=EKS=11.00%, fiksna Fiksna 9,751 RSD 351,036 RSD
60 meseci *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 7.30%  Promenljiva 6,447 RSD 386,820 RSD
84 meseca *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 7.30%  Promenljiva 5,057 RSD 424,788 RSD
 

Reprezentativni primer za korišćenje dinarskih keš kredita za refinansiranje bez prenosa zarade u Telenor banku:

Iznos Rok otplate NKS=EKS na godišnjem nivou Vrsta kamate Mesečna rata

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 12 meseci NKS=EKS=10.00%, fiksna Fiksna 26,322 RSD 315,864 RSD
36 meseci NKS=EKS=10.00%, fiksna Fiksna 9,622 RSD 346,392 RSD
60 meseci *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 6.30%  Promenljiva 6,312 RSD 378,720 RSD
84 meseca *Promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 6.30%  Promenljiva 4,915 RSD 412,860 RSD
 

*Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope. Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati dva puta godišnje sa promenama 6M Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva. Na dan 28.02.2017.godine, vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3.71%.

Korisnici Starter paketa kojima se odobri zahtev za keš kredit ne plaćaju naknadu za izdavanje osnovne kartice. 


Sve vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata se nalaze ovde.

 

.