TelenorBanka
TelenorBanka

Kreditna kartica

Uz 3u1 kreditnu karticu imaš uvid u potrošnju i buduće obaveze, bez odlaska u banku!

 
Uz kreditnu karticu novac ti je uvek dostupan - a pozajmljenu sumu počinješ da vraćaš i do 45 dana kasnije. Putem svoje internet i mobilne aplikacije imaš mogućnost uvida u stanje,  postavljanje limita, uključivanje i isključivanje  kanala potrošnje - bankomati, prodajna mesta i internet. Kroz aplikaciju su dostupna i sva podešavanja kartice - aktiviranje, izbor ili promena PIN-a, privremena ili trajna blokada ili zamena kartice.
 • Grejs period do 45 dana
 • Minimalna otplata iznosi 5% od ostatka duga ili 1.000 RSD
 • Mesečno dugovanje se automatski naplaćuje sa tekućeg računa
 • Mogućnost uplate veće od minimalne mesečne obaveze - možeš da utičeš na iznos kamate koja će biti obračunata
 • Otplaćeni deo duga je odmah raspoloživ za korišćenje
 • Ova kartica ima sve pogodnosti standardne kreditne kartice uz mogućnost refinansiranja
 • Ukoliko želiš da refinansiraš svoj dug potrebno je da izabereš kreditnu karticu sa refinansiranjem u Katalogu proizvoda.
 • Njom može da se refinansira kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus - sve što je u Kreditnom birou. 
 • Prilikom apliciranja imaš dve mogućnosti – otplatu iznosa za refinansiranje po revolving modelu ili na rate
 • Plaćanja putem internet i mobilne aplikacije- na drugi račun, plaćanje računa na klik, dopuna, prenos sa kreditnog limita na tekući račun
 • Plaćanje karticom na prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu bez provizije
 • Plaćanje na internetu bez provizije
 • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 

Saveti za korišćenje kreditne kartice

 
Stanje na kreditnoj kartici možeš da vidiš odmah na početnoj strani aplikacije, pomeranjem u stranu grafika na kome je stanje na tekućem računu, a sve detalje – ukupno zaduženje, iznos i datum sledeće rate možeš pronaći u sekciji Moji računi, u opciji Krediti, klikom na polje Kreditna kartica.
Tu se takođe nalaze sve transakcije napravljene sa kreditnog računa. Povlačenje mesečne rate se obavlja automatski sa tvog tekućeg racuna, a možeš je isplatiti i korišćenjem internog prenosa u pregledu svojih računa.

 
 
Ko može da se prijavi
Koraci prilikom prijave
Potrebna dokumentacija
Reprezentativni primer
Karakteristike kartica
Ko može da se prijavi
 
 • Fizička lica sa prebivalištem u republici Srbiji (rezidenti)
 • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva
 • Imaju aktivan tekući račun u Telenor banci;
 • Ostvaruju redovne mesečne prihode po osnovu zaposlenja ili penzije, uz minimalni iznos zarade od 20.000 RSD
 • Ukoliko poslodavac ima aktivan status poslovanja 
 • Korisnik ima urednu kreditnu istoriju i nema aktivnu docnju po bilo kojoj obavezi u kreditnom birou
 • Ukoliko je prethodni zahtev za kreditnu karticu odbijen, potrebno je sačekati 60 dana za ponovno podnošenje zahteva
Po pitanju zaposlenja, kreditna kartica je dostupna:
 • Penzionerima ili zaposlenima koji su minimum 3 meseca kod trenutnog poslodavca (zaposleni na neodređeno ili na određeno)
 
Koraci prilikom prijave
 
Apliciranje za kreditnu karticu može da se uradi preko internet aplikacije ili odlaskom u Telenor prodavnicu. Potrebna dokumentacija se ne razlikuje od načina apliciranja. Ukoliko se prijavljujete za kreditnu karticu preko internet aplikacije najbolje je da unapred imate pripremljenu dokumentaciju shodno svom statusu zaposlenja. Nakon podnetog zahteva kroz aplikaciju, neophodno je da se dostave originalna dokumenta, a to se može uraditi donošenjem originalne dokumentacije u Telenor prodavnicu ili naručivanjem kurirske službe. Tom prilikom korisnik donosi samo dokumenta o zaposlenju, dok prodavac (kurir) obezbeđuje ostatak dokumentacije:

 • Zahtev za kreditnu revolving karticu
 • Indikativna ponuda
 • Ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne revolving kartice (sa refinansiranjem) sa obaveznim elementima
Ukoliko se odlučite da zahtev za kreditnu karticu podnesete u Telenor prodavnici, da biste sve obavili u jednoj poseti, najbolje je da kod sebe imate dokumenta koja su potrebna za vaš status zaposlenja, dok će ostatak dokumentacije obezbediti prodavac. Nakon podnete dokumentacije, po dogovoru će vas telefonom kontaktirati agent koji će u vaše ime popuniti aplikaciju za kredit. U slučaju da neki od dokumenata nije validan, banka će poslati klijentu obaveštenje ili ga direktno kontaktirati.
 
Kada se korisniku odobri kreditni limit, obavezan korak je prihvatanje kroz internet aplikaciju. Moguća scenarija su da se korisniku odobri tačan iznos koji je zahtevao, kao i viši ili niži iznos. Korisnik ima pravo da odbije ponuđene uslove bez dodatne naknade. Ukoliko je odobreni iznos jednak ili niži od zahtevanog, korisnik ima pravo da prihvati ili odbije ponudu.
 
Ukoliko je odobreni iznos viši od traženog, korisnik može da odabere iznos koji želi od ta dva, ili bilo koji iznos u tom opsegu (od traženog do odobrenog).
 
Nakon prihvaćenog iznosa limita, korisniku stiže jednokratna lozinka kojom završava proces prihvatanja odobrenog iznosa i šalje se kreditna kartica na kontakt adresu koju je naveo u aplikaciji, dok je odobreni iznos odmah dostupan za korišćenje kroz internet i mobilnu aplikaciju.
Potrebna dokumentacija
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja:

 

Zaposleni

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak).
 • Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs
 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje**
Potvrda o zaposlenju i visini primanja Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja
 

Penzioneri

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača- prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje**

Dodatni prihod - dokumentacija

Primanja po osnovu alimentacije

  • Rešenje nadležnog organa o dodeljenoj alimentaciji
  • Izvod sa tekućeg računa

Prihodi od davanja nekretnine u zakup

  • Ugovor o zakupu overen u sudu, pri čemu je dužina trajanja zakupa u skladu sa dospećem poslednjeg anuiteta po kreditu ili da je ugovor zaključen na neodređeno vreme
  • Izvod iz nadležnog Registra nepokretnosti - za potvrdu vlasništva nad predmetnom nekretninom, ne stariji od mesec dana
  • Rešenje PU o utvrđivanju poreza na prihode od nepokretnosti (ukoliko je zakupac fizičko lice) ili  tri obrasca - za poslednja tri meseca - PPOPJ-4 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti)  overena od strane PU – nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa tekućeg računa na kome se jasno vide uplate zakupa sa uplatama za poslednja tri meseca

Prihodi po osnovu ugovora o delu

  • Ugovor o delu
  • Obrazac PPOPJ-6 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa  računa na koji se uplaćuje honorar

Prihodi po osnovu autorskih honorara

  • Ugovor o autorskom honoraru;
  • Obrazac PPOPJ-2 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih  i srodnih prava i prava industrijske svojine) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa  računa na koji se uplaćuje honorar

Prihodi po osnovu članstva u Upravnom/Nadzornom odboru

  • Odluka/Rešenje nadležnog organa o imenovanju lica  u Upravni/Nadzorni odbor;
  • Odluka/Rešenje nadležnog organa  o trajanju mandata  u  Upravnom/Nadzornom odboru
  • Obrazac PPOPJ-6 (Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode) overen od strane Poreske uprave - nalepnica PU sa bar kodom kao dokaz o prijemu
  • Izvod sa tekućeg računa
  • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na primanja članova Upravnog/Nadzornog odbora)

 Prihodi za vojna lica po osnovu troškova za odvojen život

  • Obračunske listiće dodatnog prihoda za poslednja tri meseca
  • Izvod sa tekućeg računa

 
Reprezentativni primer
 
 

Reprezentativni primer za korišćenje revolving kreditne kartice sa mogućnošću refinansiranja

Ukupan odobreni limit po kreditnoj kartici je 150.000 RSD, a deo ovog limita u iznosu od 90.000 RSD koristi se za refinansiranje na rate.
Primer potrošnje revolving kreditnom karticom:
Tekući mesec - Jul
Opis Datum Iznos (RSD)
0 Limit na kreditnoj kartici 150.000
1 Iskorišteni deo limita - potrošnja iz prethodnog perioda 30.06 10.000
2 Naknada za mesečno održavanje kreditne kartice 01.07. 200
3 Kupovina kreditnom karticom  04.07. 15.000
4 Plaćanja na internetu 12.07. 5.000
5 Uplata na račun kreditne kartice 15.07. 5.000
6 Podizanje na ATM-u 29.07. 4.000
7 Naknada za podizanje na ATM-u 29.07. 300
8 Ukupna potrošnja (1+3+4-5+6) 31.07. 29.000
9 Ukupno nakande (2+7) 31.07. 500
10 Obračunata kamata 31.07. 110
Ukupno zaduženje na kreditnoj kartici: 31.07. 29.610
 

Minimalna uplata do 15.08. (u iznosu od 5%):  
1,450 dinara (5% od tačke 8)

Struktura minimalne uplate:
 • naknade: 500 dinara
 • kamata: 110 dinara (kamata za 31 dan jula na iznos od 5000 RSD (1-5))
 • glavnica: 840 dinara
Naknade i kamate imaju prioritet u naplati i moraju se platiti u celosti. Minimalan iznos uplate je 1000 RSD.
Kamata se obračunava na dug iz prethodnog perioda umanjen za uplatu.

Uplatom do 15.08. od: 

 • 29.610 dinara na dan obračuna 31.08. ne obračunava se kamata (izmirenje ukupnog duga do 15tog u mesecu)
 • 12.000 dinara na dan obračuna 31.08. obračunava se kamata od 389 dinara (kamata na ostatak duga 29.610-12.000=17.610 za 31 dan u avgustu iznosi 389 RSD)
 • 1.450 dinara (minimalna uplata) na dan obračuna 31.08. obračunava se kamata od 622 RSD (kamata na ostatak duga 29.610-1.450=28.160 za 31 dan u avgustu iznosi 622 RSD) 
EKS je obračunata na dan 01.06.2015:   
Kamatna stopa na godišnjem nivou - NKS  26%
EKS na iznos odobrenog kreditnog limita 31,02%
 
Izmirenje obaveza iz
 prethodnog perioda
Delimično izmirenje dugovanja Izmirenje minimalne uplate
Preostali iznos duga  5.000 17.610 28.160
Kamata na preostali iznos  110,41 388,87 622
 
Primer obračuna naknade za iznos koji je namenjen za refinansiranje na rate. Na ovaj iznos ne plaća se kamata već se svakog meseca plaća naknada za refinansiranje koja za period od 12 meseci iznosi 4.800 RSD. Naknada se plaća na sledeći način: 
Mesec
Rata Naknada za refinansiranje Ukupan iznos za uplatu 
1 7,500.00 400.00 7,900.00
2 7,500.00 400.00 7,900.00
3 7,500.00 400.00 7,900.00
4 7,500.00 400.00 7,900.00
5 7,500.00 400.00 7,900.00
6 7,500.00 400.00 7,900.00
7 7,500.00 400.00 7,900.00
8 7,500.00 400.00 7,900.00
9 7,500.00 400.00 7,900.00
10 7,500.00 400.00 7,900.00
11 7,500.00 400.00 7,900.00
12 7,500.00 400.00 7,900.00
Ukupno: 90,000.00 4,800.00 94,800.00

U primeru je prikazana naknada za iznos refinansiranja od 90.000 RSD na 12 meseci. Naknade u slučaju refinansiranja na rate za sve druge iznose refinansiranja i ročnosti prikazane su u okviru važećeg Kataloga proizvoda i tarifnika naknada i usluga Telenor banke za fizička lica.


Do 15.08. potrebno je ukupno uplatiti 9.350,00 RSD odnosno 1.450 dinara (5% od tačke 8) i 7.900,00 RSD ukupan iznos za refinansiranje na rate za prvi mesec.

Karakteristike kartica
 
 • Korisnik može imati samo jednu kreditnu karticu. 
 • Grejs period iznosi 45 dana (30+15).
 • Datum dospeća je poslednji kalendarski dan u mesecu
 • Period tolerancije za izmirivanje duga je 15 dana - obaveza dospeva krajem meseca, ali se uplata može da izvršiti do 15-og u narednom mesecu
 • Minimalni iznos koji se odobrava je 30.000 a maksimalni 1.000.000.
 • Kreditni limit se odobrava samo u dinarima.
 • Rok je neograničen
 • Zatezna kamata je definisana u ugovoru
 • Moguće je ovlastiti neograničen broj osoba- za svaku ovlašćenu osobu se izdaje dodatna kartica
 • Nominalna kamatna stopa (NKS) – 26% godišnje, fiksna
 • Metod obračuna kamate je proporcionalni
 • Izvod po kreditnoj kartici je deo standardnog mesečnog izvoda
 • Minimalna rata je 5% od ostatka duga, min 1.000 RSD (ako je refinansiranje po revolvingu).
 • Naplata obavezne mesečne rate se vrši sa tekućeg računa, dok korisnik sam može otplatiti ostatak duga internim prenosom sa tekućeg računa na kreditni limt.
 • Otplaćeni deo duga je raspoloživ za ponovno korišćenje.
 • U efektivnu kamatnu stopu (EKS) su uključeni Izveštaj Kreditnog biroa i mesečno održavanje računa (ukoliko postoji). Kada korisnik podnese zahtev za kreditnu karticu, vrši se i rezervacija sredstava na tekućem računu u visini iznosa provizije Kreditnog biroa koja će biti naplaćena kada se izveštaj povuče.


Specifičnosti kreditne kartice sa refinansiranjem

 • Prilikom refinansiranja se zadužuje kreditni limit korisnika za iznos koji se refinanasira i ta sredstva se prenose drugoj banci, prema dostavljenoj potvrdi o ostatku duga
 • Ako je refinansiranje na rate minimalna rata je 5% od iskorišćene sume (bez refinansiranja),  min. 1.000 RSD plus rata za refinansiranje
 • Ukoliko se refinanasira kreditna kartica ili dozvoljeni minus, račun će biti blokiran odnosno neće biti moguće korišćenje limita dok se ne dostavi Potvrda o izmirenim obavezama u bilo koju Telenor prodavnicu.
Plaćanja sa kreditnog računa kroz aplikaciju

Plaćanja putem aplikacije se mogu vršiti istog trenutka kada je kreditni račun odobren, bez obzira da li je kartica fizički uručena i aktivirana. Sa kreditnog računa nije moguće napraviti trajni nalog niti vršiti devizna plaćanja. Za račune na klik i za dopunu se provizija ne naplaćuje.


Onlajn plaćanje sa kreditnog računa se vrši tako što korisnik preko svoje internet ili mobline aplikacije kreira nalog za prenos u kome kao račun sa koga se vrši plaćanje, umesto tekućeg, odabere kreditni račun. Dalje plaćanje se vrši isto kao standardno plaćanje sa tekućeg računa.

Da bi korisnik jasno video promene na računu, u pregledu su prikazane sledeće transakcije:
 • prenos novca sa kreditnog na tekući račun
 • uplata na tekući račun
 • odlazna transakcija sa tekćeg računa - plaćanje
 • naplaćena provizija
Nezavisno od tarifnog paketa, dodatna provizija za odlaznu transakciju sa tekućeg računa se ne naplaćuje.

Nakon izvršenog plaćanja, zadužuje se kreditni račun to jest kreditna kartica za iznos plaćanja uz proviziju koja iznosi 2% od plaćenog iznosa, minimalno 200 dinara. To znači da će provizija za sva plaćanja čiji je iznos ispod 10.000 dinara iznositi 200 dinara, a za iznose preko 10.000 dinara će biti 2% od iznosa. Detaljne informacije o naknadama mogu se naći u tarifniku.