TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Ponuda / Stednja-po-videnju / Prednosti-stednje-po-videnju-u-rsd

Prednosti štednje po viđenju u RSD

 
Putem internet bankarstva pristupite stranici sa katalogom proizvoda i izaberite dinarski ili devizni depozit u zavisnosti od toga u kojoj valuti želite da otpočnete svoju štednju.
 
Pre nego što se prijavite za ovaj proizvod, putem jednostavnog kalkulatora na našem internet bankarstvu, unesite iznos koji želite da deponujete i biće vam prikazan iznos sredstava koji ćete dobiti, glavnica + kamata, pod pretpostavkom da iznos deponujete na 12 meseci i da će biti isplaćen u 12 jednakih mesečnih rata.
+ - Primer 1 – Novac deponovan na godinu dana, isplaćen u 12 jednakih mesečnih rata
Ovim obračunom se glavnica depozita deli na 12 jednakih mesečnih rata i rata isplaćuje mesečno, dok se kamata mesečno pripisuje na umanjenu glavnicu depozita i isplaćuje po dospeću depozita. Umanjena glavnica + pripisana pripadajuća kamata predstavlja osnovicu za obračun kamate za naredni obračunski period.
Novac deponovan na godinu dana, isplaćen u 12 jednakih mesečnih rata
Deponovani iznos 100.000,00 RSD
Kamatna stopa 3,00% godišnje, fiksna
Način obračuna kamatne stope konforman
Efektivna kamatna stopa 3,00% godišnje, fiksna
Iznos kamate 1,625.82 RSD
Iznos poreza 0,00 RSD
Iznos za isplatu nakon 12 meseci 101,625.82 RSD
Primer je rađen u skladu sa  članom 10  Odluke o islovima i načinu obračuna EKS i izgledu i sadržini obrasca koji se uručuju Korisniku, koji definiše da se efektivna kamatna stopa kod depoziti po viđenju izračunava pod pretpostavkom da će depozit biti oročen na period od godinu dana i isplaćen u dvanaest mesečnih rata.
 
+ - Primer 2 – Novac deponovan na godinu dana, isplaćen nakon perioda od 12 meseci
Ukoliko novac deponujete na 12 meseci  i ne podižete glavnicu i kamatu kao i ukoliko ne dodajete nova sredstva u navedenom vremenskom intervalu, uz fiksnu kamatu od 3% izraženu na godišnjem nivou, nakon isteka perioda od godinu dana, biće vam isplaćena kamata u iznosu 3.000 RSD.
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Kamata 3% 3m 6m 12m
100.000 RSD 732 RSD 1.477 RSD 3.000 RSD
Ukupan iznos 100.732 RSD 101.477 RSD 103.000 RSD
Obračunata kamata na štedni depozit je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan u  toku navedenih perioda, bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, pod uslovom da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
+ - Primer 3 – Poređenje sa oročenim depozitom
Osnovna razlika između oročenih i neoročenih depozita se ogleda u dostupnosti sredstava i mogućnost raspolaganja sredstvima. Deponovani novac ne mora da vam bude nedostupan da biste štedeli. Uz  atraktivnu fiksnu kamatnu stopu od 3% izraženu na godišnjem nivou na sredstva u dinarima, možete da ostvarite veći iznos kamate po osnovu štednje u eurima koja je najzastupljenija na našem tržištu, a da vam sredstva uvek budu dostupna.

U nastavku je primer oročenog depozita u evrima sa prosečnom kamatnom stopom na tržištu od 0,50% koji smo uporedili sa neoročenim depozitom u dinarima koji vam nudi Telenor banka sa fiksnom kamatnom stopom od 3%.
 
Pored nižih kamatnih stopa na deponovana sredstva u stranoj valuti, obračunava se i plaća porez na prihode od kapitala (kamatu) od 15 % odsto. Obračunata kamata na naš štedni depozit je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan na period od godinu dana bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, a kamata podignuta na kraju navedenog perioda.
Štedni depoziti Obračunata kamata
na štedni depozit
Kamata nakon umanjenja za porez na kapital
(Dinarska štednja je oslobođena obračuna poreza).

Ukupan iznos sredstava
nakon 12 meseci

Suma Godišnja kamatna stopa 3m 12m 3m 12m 12m
Štednja po viđenju RSD 369.600 RSD 3,00% 2,704 RSD 11,088 RSD 2,704 RSD 11,088 RSD 380,688 RSD
Poređenje dinarske štednje po viđenju u Telenor banci sa tržišnom ponudom za oročenu štednju u evrima.
Oročena štednja u EUR 3.000,00 € 0,50 % 3.69 € 15 € 3.14 € 12.75 € 3,012.75 €
Razlika u korist RSD štednje po viđenju u odnosu na oročenu štednju u EUR 2,317 RSD 9,517 RSD 9,517 RSD
 
Kalkulacija u primeru je rađena po kursu 1 EUR=123 RSD