Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 2,00% na godišnjem nivou.

 

 

Primer dinarske štednje po viđenju

 
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Kamata 2,00% 3m 6m 12m
100.000 RSD 614 RSD 1.112 RSD 2.003 RSD
Ukupan iznos 100.614RSD 101.112 RSD 102.003 RSD
 
Obračunata kamata na štedni depozit po viđenju je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan u toku navedenih perioda, bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, pri čemu se pripis kamate vrši na kraju svakog meseca uz uslov da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
 

 

Ponuda štednje

 

Telenor banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

 

Dinarska štednja po viđenju

  • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu kamatnu stopu od 2,00% na godišnjem nivou.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.

Devizna štednja po viđenju

  • Štednja u evrima je 0,10%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 
 

 

Kako do štednje?

 
 
 

Uplate novca

Isplata/povlačenje novca

 
OSIGURANJE DEPOZITA
 

 
Zahtev za Potrvdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju možete poslati na e-mail adresu banka@telenor.rs. Molimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu. Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.
 
 

Kako najlakše štedeti?